РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120200013975417 от 04.05.2020 г.Е-31-00-024205/04.05.2020 г.ДЛС Мазалат - Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство – Мазалат”, с. Горно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора към „Югоизточно държавно предприятие“ – гр. Сливен“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена404929.4777231400BG3442020-05-04 12:03:522020-06-03 17:00:002020-05-04 12:07:14404929.47
000012019001201183-2019-0003933949Доставка на горива /дизелово гориво- 25000 литра, бензин-20000 литра и газ пропан бутан - 130000 литра/.Зареждането на горивата от бензиностанциите на изпълнителя да става само с магнитни карти за безналично плащане за нуждите на автомобилите, собственост на РДГ Стара Загора. Поръчката ще се осъществява чрез зареждане на горива от денонощни бензиностанции на Изпълнителя, с приблизителни обеми за четири годишния срок , както следва: Дизелово гориво- 25000 литра, автомобилен бензин -20000 литра и газ пропан бутан - 130000 литра. Посочените обеми са оринтировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги изпълни /зареди/ и съответнозаплати. Количеството на зареденото гориво се определя в зависимост от конкретната необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му възможности. Поръчката ще се осъществява чрез предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ карти за безкасово разплащане. Срок на договора: 48 месеца, считано от датата на подписване на договора или до достигане на прогнозната стойност на договора, което събитие настъпи първо. Сделката ще се извърши на "Софийската стокова борса", която е лицензирана стокова борса.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена200500.00 BG3442019-09-18 11:32:39 2019-10-08 14:12:09200500.00
000012019001101183-2019-0002907257 ; 907261; 907607ДГС Мъглиж -„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж”, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора към „Югоизточно държавно предприятие“ – гр. Сливен“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянеуслуги отворена416193.0077231400BG3442019-04-15 12:24:192019-05-23 17:00:002019-04-19 12:52:40416193.00
000012019001001183-2019-0001907205 ; 907208;907545 ДГС Гурково-„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Гурково”, гр. Гурково, обл. Стара Загора към „Югоизточно държавно предприятие“ – гр. Сливен“ ;ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена372109.0377231400BG3442019-04-15 12:04:552019-05-23 17:00:002019-04-19 12:52:53372109.03
0000120170009E-31-00-062208 от 29.11.2017 г.01183-2017-0001„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Чирпан”, гр. Чирпан, обл. Стара Загора към „Югоизточно държавно предприятие“ – гр. Сливен“. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена372999.0077231400BG3442017-12-01 08:30:542018-01-09 17:00:002017-12-01 15:25:50372999.00
000012017000990465519046551“Техническо обслужване – поддържане и текущ ремонт на 19 броя автомобили, собственост на Регионална дирекция по горите Стара Загора включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 50112000 2015-10-07 12:13:011970-01-01 02:00:002015-10-07 12:19:0340000.00
0000120150007690201690201Доставка на горива/ дизелово гориво- 40000 литра, бензин- 20000 литра и газ пропан бутан -130000 литра чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с магнитни карти за нуждите на автомобилите, собственост на РДГ Стара Загора. Поръчката ще се осъществява чрез зареждане на горива от денонощни бензиностанции на Изпълнителя, с приблизителни годишни обеми, както следва: автомобилен бензин А-95 Н - 20000 литра и автомобилно дизелово моторно гориво - 40000 литра и газ пропан бутан -130000 литра. Посочените обеми са ориентировъчни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги изпълни /зареди/ и съответно заплати. Количеството на зарежданото гориво се определя в зависимост от конкретната необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му възможности. Поръчката ще се осъществява чрез предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ карти за безкасово разплащане. Сделката ще се извърши на Софийската стокова борса.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена 09000000 2015-10-01 16:04:05 2015-10-01 16:33:340.00
000012015000701183-2015-0001660173Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – Стара Загора”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400 2015-04-07 12:40:092015-05-29 16:00:002015-04-07 15:18:02453092.12
000012016000905110000''Сервизна поддръжка на 19 броя автомобили на Регионална дирекция по горите Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 50110000 2015-04-03 14:31:13 2015-04-03 15:12:1025000.00