Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна
Описание: Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000300012017-04-03 09:41:00обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2017-04-03 09:57:01
000012017000300022017-04-03 09:43:14документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2017-04-03 09:57:01
000012017000300032017-04-03 09:45:29ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2017-04-03 09:57:01
000012017000400042017-04-13 09:12:07ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-04-13 09:12:16
000012017000400052017-04-19 13:06:40ДРУГОНа основание чл. 195 от ЗОП във връзка чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията предоставя срок до 5 работни дни от изпращането на настоящия протокол и публикуването му в профила на купувача, за да бъдат представени декларациите за лично състояние на третото лице, чиито ресурс ще се ползва от участника.Протокол от първо заседание на комисията2017-04-19 13:06:49
000012017000400062017-04-25 08:26:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол на комисията2017-04-25 08:26:40
000012017000400072017-05-30 10:02:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АТ173501/ 25.05.2017 г.2017-05-30 10:02:15
000012017000400082017-06-14 07:58:54допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № АТ173501-1 за временно изменение на договор за ОП2017-06-14 07:58:59