Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Доставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Описание: Доставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 239470.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002000012019-09-16 13:33:35документация за участие в процедуритеТехническа спецификация / Technical specification2019-09-19 10:55:51
000012019002000022019-09-16 13:35:26документация за участие в процедуритеОбразци / Templates2019-09-19 10:55:52
000012019002000032019-09-19 10:52:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и Обявление за откриване на ОП2019-09-19 10:55:52
000012019002000042019-09-19 10:54:08документация за участие в процедуритеОбразец на ЕЕДОП2019-09-19 10:55:52