Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Доставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Описание: Доставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 239470.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019002000012019-09-16 13:33:35документация за участие в процедуритеТехническа спецификация / Technical specification2019-09-19 10:55:51
000012019002000022019-09-16 13:35:26документация за участие в процедуритеОбразци / Templates2019-09-19 10:55:52
000012019002000032019-09-19 10:52:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и Обявление за откриване на ОП2019-09-19 10:55:52
000012019002000042019-09-19 10:54:08документация за участие в процедуритеОбразец на ЕЕДОП2019-09-19 10:55:52
000012019002000052019-10-29 10:17:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден доклад на комисията и протоколи от работата й2019-10-29 10:18:02
000012019002000062019-10-29 10:19:32решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнители по обособените позиции на ОП2019-10-29 10:19:38
000012019002000072019-11-21 10:24:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193449/ 18.11.19 за об. позоции 2 и 62019-11-21 10:24:24
000012019002000082019-11-21 10:26:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193450/ 14.11.19 за об. позиция 32019-11-21 10:26:23
000012019002000092019-11-21 10:27:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193451/ 14.11.19 за об. позиция 42019-11-21 10:27:53
000012019002000102019-11-21 10:28:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193452/ 14.11.19 за об. позиция 52019-11-21 10:29:04
000012019002000112019-11-21 10:30:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193453/ 19.11.19 за об. позиция 92019-11-21 10:30:28
000012019002000122019-11-21 10:31:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ193454/ 14.11.19 за об. позиция 102019-11-21 10:31:32
000012019002000132019-11-25 10:28:32ДРУГООбявление за възложена ОПОбявление за възложена ОП2019-11-25 10:28:38
000012019002000142019-12-05 11:06:39ДРУГООбявление за приключване на договор за ОП № АВ193449/ 18.11.2019 г. по обособени позиции 2 и 6Обявление за приключване на договор за ОП по обособена позиция2019-12-05 11:06:44
000012019002000152019-12-19 14:10:13ДРУГООбявление за приключване на договор за ОП № АВ193451/ 14.11.2019 г. по обособена позиция № 4Обявление за приключване на договор за ОП № АВ193451/ 14.11.2019 г. по обособена позиция № 42019-12-19 14:10:19
000012019002000162019-12-19 14:11:53ДРУГООбявление за приключване на договор за ОП № АВ193454/ 14.11.2019 г. по обособена позиция № 10Обявление за приключване на договор за ОП № АВ193454/ 14.11.2019 г. по обособена позиция № 102019-12-19 14:12:00
000012019002000172020-02-03 10:49:29ДРУГООбявление за приключване на договор за ОП № АВ193453/ 19.11.2019 г. по обособена позиция № 9Обявление за приключване на договор за ОП № АВ193453/ 19.11.2019 г. по обособена позиция № 92020-02-03 10:49:46
000012019002000182020-03-05 12:58:17ДРУГООбявление за приключване на договор за ОП № АВ193450/ 14.11.2019 г. по обособена позиция № 3Обявление за приключване на договор за ОП № АВ193450/ 14.11.2019 г. по обособена позиция № 32020-03-05 12:58:22
000012019002000192020-04-13 13:26:07ДРУГООбявление за приключване на договор № АВ193452/ 14.11.19 г. по ОП, обособена позиция № 5Обявление за приключване на договор № АВ193452/ 14.11.19 г. по ОП, обособена позиция № 52020-04-13 13:26:11