МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение"
Описание: Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017200012018-01-04 12:02:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура Р-1/02.01.2018 г2018-01-04 14:02:08
000012018017200022018-01-04 12:02:18решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеобявление за поръчка2018-01-04 14:02:08
000012018017200032018-01-04 12:02:18документация за участие в процедуритедокументация 2018-01-04 14:02:09
000012018017200042018-01-04 12:13:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-01-04 14:02:09
000012018017200052018-01-04 12:13:50документ2018-01-04 14:02:10
000012018017200062018-01-04 12:13:50документ2018-01-04 14:02:10
000012018017200072018-01-04 12:13:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-01-04 14:02:11
000012018017200082018-01-04 12:13:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-01-04 14:02:11
000012018017200092018-01-04 12:13:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-01-04 14:02:12
000012018017200102018-01-04 12:13:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-01-04 14:02:12
000012018017200112018-01-04 12:13:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-01-04 14:02:12
000012018017200122018-01-04 12:13:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-01-04 14:02:13
000012018017200132018-01-04 12:13:50документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-01-04 14:02:13
000012018017200142018-01-04 12:23:51документация за участие в процедуритеПроект на договор 2018-01-04 14:02:14
000012018017200152018-01-04 13:30:36документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-01-04 14:02:14
000012018017200162018-01-04 13:30:36документация за участие в процедуритеМетодика за оценка 2018-01-04 14:02:15
000012018017200172018-01-19 17:24:06документация за участие в процедуритеОтговор на постъпило запитване 2018-01-19 17:25:05
000012018017200192018-01-22 10:58:20ДРУГОС решение № Р-7/18.01.2018 г. е въведена промяна в изискванията относно експерт "Оператор" - 5бр. В документацията за участие в процедурата (стр.29 и 30) се променят поставените изисквания за операторите - 5 бр., както следва: Премахват се изискванията на буква "а" - Образование: висше, образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” по специалност „Архивистика и документалистика“ в областта на „Социални, стопански и правни науки“ или еквивалентно, както и на буква "б" -Трудов стаж: минимум 3 (три) години. Извършена е сащо така промяна в срока за подаване на оферти (нова дата 26.02.2018г.) и за отваряне на оферти (нова дата 27.02.2018 г.). Решение № Р-7/18.01.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2018-01-22 10:58:55
000012018017200202018-01-26 16:00:22ДРУГООтговор на запитване № 2Отговор на запитване № 22018-01-26 16:01:11
000012018017200212018-01-26 16:00:22ДРУГООтговор на запитване № 3Отговор на запитване № 32018-01-26 16:04:20
000012018017200222018-01-31 13:50:19документация за участие в процедуритеОтговор на постъпило запитване 2018-01-31 13:51:01
000012018017200232018-02-06 11:45:06документация за участие в процедуритеотговор на постъпило запитване 2018-02-06 11:45:26
000012018017200242018-02-07 10:43:25ДРУГОДатата за подаване на оферти е променена на 26.02.2018 г., 17:30 часа, съответно и датата за отваряне на подадените оферти - 27.02.2018 г. от 11:00 часа. Решение за обявяване в РОП на нова дата за подаване на оферти2018-02-07 10:44:17
000012018017200252018-02-07 11:32:03ДРУГОДатата за подаване на оферти е променена на 26.02.2018 г., 17:30 часа, съответно и датата за отваряне на подадените оферти - 27.02.2018 г. от 11:00 часа. Решение № Р-10/ 06.02.2018 г.2018-02-07 11:33:02
000012018017200262018-02-16 16:55:38разясненията по документациите за участиеотговор на постъпило запитване 2018-02-16 16:56:01