Община Козлодуй

Възложител: Община Козлодуй
Име: "Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"
Описание: "Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 166666.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019023100012019-10-23 16:55:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 571/23.10.2019 г. за откриване на процедура2019-10-23 16:57:42
000012019023100022019-10-23 16:55:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка с изх. № 16.00-181/23.10.2019г.2019-10-23 16:57:43
000012019023100032019-10-23 16:55:06документация за участие в процедуритеДокументация, Техническа спецификация, Методика за оценка на офертите, Проект на договор, Образци на документи2019-10-23 16:57:43
000012019023100042019-11-01 11:44:02разяснения по условията на процедуратаРазяснение с рег. № 26.00-555/1/01.11.2019 г.2019-11-01 11:44:44
000012019023100052019-11-08 10:57:50разяснения по условията на процедуратаРазяснение с рег. № 26.00-562/1/08.11.2019 г. 2019-11-08 10:58:10
000012019023100062019-12-16 14:52:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1/13.12.2019г. от работата на кимисията2019-12-16 14:52:43
000012019023100072020-02-05 16:22:16ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложения на участницитеСъобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците2020-02-05 16:22:20
000012019023100082020-02-19 15:31:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, Протоколи №№ 1, 2 и 3 2020-02-19 15:31:30
000012019023100092020-02-19 15:31:24решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 131/19.02.2020 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка2020-02-19 15:31:34
000012019023100102020-04-07 14:35:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 93/19.03.2020 г. с приложенията към него2020-04-07 14:35:39
000012019023100112020-04-07 14:40:59ДРУГООбявление за възложена поръчка с изх. № 16.00-181/1/07.04.2020г.Обявление за възложена поръчка2020-04-07 14:41:10
000012019023100122020-07-02 19:00:55ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка с изх. № 16.00-181/2/02.07.2020 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка2020-07-02 19:00:59