гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
Министерство на труда и социалната политика 10.10.2014 12:40:26ДА26.01.2015 09:34:17
Министерство на труда и социалната политикаИзменени Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки 26.01.2015 16:34:31ДА26.01.2015 16:37:40
Министерство на труда и социалната политикаЗаповед № РД 01-83/26.01.2015 г. на министъра на труда и социалната политика за изменение и допълнение на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки26.01.2015 16:37:31ДА26.01.2015 16:37:36
Министерство на труда и социалната политикаПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ГД ЕФМПП ПО ТП НА ОПРЧР12.03.2015 16:11:44ДА12.03.2015 16:12:26