М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
Регионална дирекция по горите - ВарнаОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ11.03.2015 09:03:04ДА11.03.2015 09:18:03
Регионална дирекция по горите - ВарнаОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ11.03.2015 09:23:16ДА11.03.2015 09:23:33
Регионална дирекция по горите - ВарнаВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ11.03.2015 09:28:10ДА11.03.2015 09:28:45
Регионална дирекция по горите - ВарнаВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ11.03.2015 09:32:44ДА11.03.2015 09:32:53
Регионална дирекция по горите - ВарнаВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ11.03.2015 09:35:20ДА11.03.2015 09:35:26
Регионална дирекция по горите - ВарнаВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РДГ-ВАРНА11.03.2015 09:38:55ДА11.03.2015 09:38:58
Регионална дирекция по горите - ВарнаВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РДГ-ВАРНА11.03.2015 09:42:02ДА11.03.2015 09:42:07
Регионална дирекция по горите - ВарнаВътрешни правила за изграждане и поддържане на "Профил на купувача"12.03.2015 15:07:34ДА12.03.2015 15:07:47