1. гр. Белене 5930, ул. "България" №35, етаж последен, стая№22
  2. лица за контакти: гл. експерт Цветомир Цветанов
  3. Тел.: 0658 34672; Факс: 0658 31062, 0658 34672
  4. Електронна поща: obshtina@belene.bg
  5. Уеб-сайт: http://belene.bg/
id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120190116Община БеленеКС(.xls) поз.1 и поз.2, и Проект на Техническа спецификация: „Изграждане на тротоари и междублокови пространства на територията на град Белене, по две обособени позиции“2019-04-02 16:29:31ДА2019-04-02 16:29:41
0000120190117Община БеленеСъобщение за набиране на индикативни ценови оферти за СМР на обект: „Изграждане на тротоари и междублокови пространства на територията на град Белене, по две обособени позиции“2019-04-02 22:56:44ДА2019-04-02 22:56:53
0000120190121Община БеленеСъобщение за набиране на индикативни ценови оферти за СМР на обект: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“.2019-05-03 14:16:18ДА2019-05-03 14:16:29
0000120190122Община БеленеПроект на спецификация и КС-та за СМР на обект: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“.2019-05-03 14:16:18ДА2019-05-03 14:16:35
0000120190123Община БеленеЗапитване за пазарни консултации за проект: „Подобряване на средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и изграждане на спортна инфраструктура на територията на община Белене“: 1. Изграждане на спо[...]2019-05-15 14:01:27ДА2019-05-15 14:01:35
0000120190124Община БеленеПриложения(спецификации и КСС) в архивен (.ZIP) формат към запитване за пазарна консултация по проект: „Подобряване на средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и изграждане на спортна инфраструктура[...]2019-05-15 14:01:27ДА2019-05-15 14:01:39
0000120190125Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Хидроинженеринг-1” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол в УПИ I, кв. 106а, гр. Белене, общ. Белене и Изграждане на спортна площадка за ми[...]2019-05-23 15:54:41ДА2019-05-23 15:54:57
0000120190126Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Стройнорм” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол в УПИ I, кв. 106а, гр. Белене, общ. Белене и Изграждане на спортна площадка за минифутбо[...]2019-05-23 15:54:41ДА2019-05-23 15:55:01
0000120190127Община БеленеПолучена индикативна оферта от „София констръкшън системс къмпани” ЕООД, гр. София по пазарни консултации за: Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол в УПИ I, кв. 106а, гр. Белене, общ. Белене и Изграждане на спорт[...]2019-05-23 15:54:41ДА2019-05-23 15:55:03
0000120190128Община БеленеРешение за определяне стойността на референтни разходи за СМР за: Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол в УПИ I, кв. 106а, гр. Белене, общ. Белене и Изграждане на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, УПИ VII, [...]2019-05-23 15:54:41ДА2019-05-23 15:55:02
0000120190129Община БеленеПротокол с резултати от работата на комисията за разглеждане на разменени оферти по проведени пазарни консултации за: Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол в УПИ I, кв. 106а, гр. Белене, общ. Белене и Изграждане н[...]2019-05-23 16:01:06ДА2019-05-27 15:53:11
0000120190130Община БеленеПокана за пазарни консултации с предмет:„Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации - пожари, природни бедствия, аварии и наводнения“ по проект: „Съ[...]2019-06-06 14:34:17ДА2019-06-06 14:40:40
0000120190131Община БеленеОбразец за индикативна стойност за: „Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации - пожари, природни бедствия, аварии и наводнения“ по проект: „Съвмес[...]2019-06-06 14:34:17ДА2019-06-06 14:40:43
0000120190132Община БеленеОбразец(MS Word) за индикативна стойност за: „Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- обучителен семинар) за нуждите на Община Белене по пр[...]2019-06-06 14:52:02ДА2019-06-06 15:12:17
0000120190133Община Белене Покана за пазарни консултации с технически спецификации и образец за индикативна цена за: „Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публично събитие(работна среща- об[...]2019-06-06 15:22:29ДА2019-06-06 15:25:22
0000120190135Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Ар Енд Джи Груп” ЕООД за „Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии и наводнен[...]2019-06-21 10:44:17ДА2019-06-21 10:44:23
0000120190136Община БеленеПолучена индикативна оферта от „Интернет Сълюшънс” ЕООД за „Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за превенция и управление на кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии и навод[...]2019-06-21 10:44:18ДА2019-06-21 10:44:21
0000120190137Община БеленеДоклад по чл.98, ал.1, т.1 от ППЗОП на Комисия разгледала разменени индикативни оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка за „Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за пр[...]2019-06-21 10:44:18ДА2019-06-21 10:44:22
0000120190138Община БеленеРешение №911/20.06.2019г. за определяне прогнозна стойност на бъдещи обществени поръчки за "Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация" и „Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с ор[...]2019-06-21 10:49:14ДА2019-06-21 10:49:48
0000120190139Община БеленеПолучена идикативна оферта от "Бива Фуудс" ЕООД за организиране и проведжане на публично събитие(обучителен семинар-работна среща)2019-06-21 11:13:56ДА2019-06-21 11:18:32
0000120190140Община БеленеПолучена идикативна оферта от "Костинвест-Импекс" ЕООД за организиране и проведжане на публично събитие(обучителен семинар-работна среща)2019-06-21 11:13:56ДА2019-06-21 11:18:35
0000120190141Община БеленеДоклад по чл.98, ал.1, т.1 от ППЗОП на Комисия разгледала разменени индикативни оферти за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка за организиране и проведжане на публично събитие(обучителен семинар-рабо[...]2019-06-21 11:31:59ДА2019-06-21 11:32:08