Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

id ВъзложителОписаниеДата на създаванеПубликуванаДата на публикуване timestampдокумент
0000120180218Държавна агенция за бежанците при Министерския съветОферта относно изготвяне на техническо задание и спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението [...]2018-05-18 15:26:46ДА2018-05-18 15:28:43
0000120180219Държавна агенция за бежанците при Министерския съветДоговор относно изготвяне на техническо задание и спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населениет[...]2018-05-18 15:27:16ДА2018-05-18 15:28:41
0000120180220Държавна агенция за бежанците при Министерския съветТехническо задание, спецификации за приготвяне и доставка на готова храна, отговарящи на Наредба № 1 на Министерство на Здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 11 от 2018г.) във връзка с [...]2018-05-18 15:28:34ДА2018-05-18 15:28:38
0000120190292Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в проек[...]2019-04-09 16:46:34ДА2019-04-09 16:46:40
0000120190293Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана и техническа спецификация за пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при реализира[...]2019-04-11 15:13:46ДА2019-04-11 15:14:28
0000120190294Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПредлагани ценови стойности за пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при реализиране на [...]2019-04-11 15:15:21ДА2019-04-11 15:15:26
0000120190296Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана за пазарни консултации, Техническа спецификация и Предлагани ценови стойности за пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за обществена поръчк[...]2019-04-15 18:02:20ДА2019-04-15 18:02:50
0000120190298Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана за пазарни консултации, Технически спецификации и Предлагани ценови стойности за пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за обществена поръчк[...]2019-04-17 16:45:18ДА2019-04-17 16:46:04
0000120190300Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в проект „Подобряване на процедурата за предоставяне на международна закрила чрез обучение“,[...]2019-04-23 14:40:23ДА2019-04-23 14:40:36
0000120190303Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПрогнозни стойности от проведени пазарни консултации по обществена поръчка:„Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лиц[...]2019-04-25 13:54:36ДА2019-04-25 13:54:46
0000120190308Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана за пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните ù по[...]2019-05-10 15:28:15ДА2019-05-10 15:29:35
0000120190311Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПрогнозна стойност по проведени пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съв[...]2019-05-16 12:24:00ДА2019-05-16 12:24:12
0000120190326Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана за пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна софтуерна поддръжка на СУБД IBM Informix за нуждите на непрекъснатата работа на АИС “Бежанци“ 2019-07-05 16:25:55ДА2019-07-05 16:27:18
0000120190328Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана за пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в ДАБ при МС"2019-07-15 15:49:23ДА2019-07-15 15:49:31
0000120190329Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПрогнозни стойности от проведени пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна софтуерна поддръжка на СУБД IBM Informix за нуждите на непрекъснатата работа на АИС "Бежанци" 2019-07-16 17:37:36ДА2019-07-16 17:38:16
0000120190331Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПокана за пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище[...]2019-07-25 12:00:35ДА2019-07-25 12:01:14
0000120190332Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПрогнозни стойности от проведени пазарни консултации за обществена поръчка с предмет:"Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в ДАБ при МС"2019-07-26 08:19:38ДА2019-07-26 08:19:57
0000120190333Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПазарни консултации за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Обследване на комуникационната инфраструктура на Държавна агенция за бежанците при МС" 2019-08-07 10:58:18ДА2019-08-07 11:01:39
0000120190335Държавна агенция за бежанците при Министерския съветПрогнозни стойности от проведени пазарни консултации за обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещ[...]2019-08-13 14:24:13ДА2019-08-13 14:24:43