МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на оборудване
Описание: „Доставка на оборудване“ в рамките на проект „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“, ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0017-C01/18.08.2017 г. по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017100012018-01-04 14:06:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-01-04 14:36:02
000012018017100022018-01-04 14:06:49решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеобявление2018-01-04 14:36:02
000012018017100032018-01-04 14:06:49документация за участие в процедуритедокументация2018-01-04 14:36:03
000012018017100042018-01-04 14:06:49документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-01-04 14:36:03
000012018017100052018-01-04 14:13:00документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-01-04 14:36:04
000012018017100062018-01-04 14:13:00документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-01-04 14:36:04
000012018017100072018-01-04 14:13:00документ2018-01-04 14:36:05
000012018017100082018-01-04 14:13:00документация за участие в процедурите00647-2018-0002 2018-01-04 14:36:05
000012018017100092018-01-04 14:13:00документ2018-01-04 14:36:06
000012018017100102018-01-04 14:13:00документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-01-04 14:36:06
000012018017100112018-01-04 14:13:00документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-01-04 14:36:06
000012018017100122018-01-04 14:13:00документ2018-01-04 14:36:07
000012018017100132018-01-04 14:13:00документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-01-04 14:36:07
000012018017100142018-01-04 14:13:00документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-01-04 14:36:08
000012018017100152018-01-04 14:13:00документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-01-04 14:36:08
000012018017100162018-01-12 15:58:21разясненията по документациите за участиеОтговор по запитване 2018-01-12 15:58:27
000012018017100172018-03-23 15:45:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2018-03-23 15:51:28
000012018017100182018-05-16 14:57:04ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2018-05-16 14:57:50
000012018017100192018-06-05 09:29:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2018-06-05 09:30:44
000012018017100202018-06-05 09:29:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията 2018-06-05 09:39:01
000012018017100212018-06-05 09:29:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен доклад от работата на комисията 2018-06-05 09:48:36
000012018017100222018-06-05 09:51:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител 2018-06-05 09:53:28
000012018017100232018-10-29 12:23:26ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-10-29 12:23:45
000012018017100242018-10-29 12:23:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка 2018-10-29 12:24:05
000012018017100252018-10-29 12:23:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение 2018-10-29 12:25:17