МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на оборудване
Описание: „Доставка на оборудване“ в рамките на проект „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“, ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0017-C01/18.08.2017 г. по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017100262018-10-29 12:23:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение 2018-10-29 12:25:35
000012018017100272018-12-03 09:44:50договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхАнекс към договора за доставка2018-12-03 09:52:20
000012018017100282019-01-09 18:43:45допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиВтори анекс към договор за доставка2019-01-09 18:44:48
000012018017100292019-08-01 11:33:45ДРУГООбявление за изпълнен договор № РД 11-03-59/15.10.2018 г.Обявление за изпълнен договор 2019-08-01 11:34:14