МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име:
Описание: Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса,съгл. Рамково споразумение № СПОР-43/ 07.10.2014 год.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001700012014-11-28 13:33:34ДРУГОПокана за сключване на договор съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-43/ 07.10.2014 год. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса” Покана за сключване на договор съгласно условията на Рамково споразумение № СПОР-43/ 07.10.2014 год. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса” 2014-11-28 13:35:12
000012014001700022014-12-22 13:52:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2014-12-22 13:53:52
000012014001700032015-01-27 14:55:14ДРУГОобявление за възложена поръчка обявление за възложена поръчка 2015-01-27 14:56:00
000012014001700052015-07-13 13:52:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-07-13 13:53:24
000012014001700052016-01-26 16:05:41Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-01-26 16:17:50
000012014001700062016-01-29 10:49:22ДРУГО – без документвъзстановяване на гаранция за изпълнение Във връзка с приключване на договора, преведената от изпълнителя по банков път гаранция за изпълнение, е възстановена на 28.01.2016 год. 2016-01-29 10:50:18