МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Решение за промяна на осн. чл.27а, ал.9,т.2 от ЗОП относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително- монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под
Описание: Решение за промяна на осн. чл.27а, ал.9,т.2 от ЗОП относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително- монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014001800012014-12-01 17:41:57решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна на осн. чл.27а, ал.9,т.2 от ЗОП относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително- монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап”2014-12-01 17:45:44
000012014001800022015-01-19 13:20:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2015-01-19 13:21:22
000012014001800032015-02-05 16:14:18ДРУГОсъобщение за дата, място и час за отваряне на ценовите предложения - 09.02.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на културата съобщение за дата, място и час за отваряне на ценовите предложения2015-02-05 16:15:09
000012014001800042015-02-05 16:33:57ДРУГОрезултати от извършена оценка на техническите предложения на участниците съгласно заложената методика резултати от извършена оценка на техническите предложения на участниците съгласно заложената методика 2015-02-05 16:35:53
000012014001800052015-02-13 14:37:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение № Р- 11/ 13.02.2015г. за класиране на участниците и избор на изпълнител 2015-02-13 14:38:59
000012014001800062015-02-13 14:40:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2/ 27.01.2015 г. от работата на комисията 2015-02-13 14:42:14
000012014001800072015-02-13 14:45:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3/ 09.02.2015 г. от работата на комисията с окончателни резултати2015-02-13 14:47:09
000012014001800082015-03-06 14:27:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в процедурата 2015-03-06 14:29:26
000012014001800092015-03-06 15:31:35Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в процедурата 2015-03-06 15:33:10
000012014001800122015-04-20 15:12:03Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в процедурата 2015-04-20 15:14:09
000012014001800122015-04-20 15:19:15ДРУГОобявление за възложена поръчка обявление за възложена поръчка 2015-04-20 15:20:30
000012014001800122015-04-21 16:14:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-04-21 16:29:36
000012014001800132015-04-21 16:15:59ДРУГОтехническа спецификация към документацията за участиетехническа спецификация към документацията за участие2015-04-21 16:31:39
000012014001800142015-04-21 16:18:44ДРУГОценово предложение ценово предложение 2015-04-21 17:03:37
000012014001800152015-04-21 17:28:26ДРУГОтехническо предложение техническо предложение 2015-04-21 17:31:09
000012014001800162015-04-21 17:29:59ДРУГОтехническо предложение техническо предложение 2015-04-21 17:31:17
000012014001800172015-04-21 17:29:59ДРУГОтехническо предложение техническо предложение 2015-04-21 17:31:23
000012014001800182015-05-18 13:26:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор № РД 11-03-23/ 08.04.2015 год.: 2015-05-18 13:28:00
000012014001800192015-11-24 10:24:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-24 10:24:51
000012014001800202015-12-14 11:48:30допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор2015-12-14 11:49:41
000012014001800212015-12-21 10:35:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-21 10:37:07
000012014001800222016-04-22 12:28:51ДРУГОинформация за изпълнен договоринформация за изпълнен договор2016-04-22 12:29:51