МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на сгради и имущество на Министерство на културата по обособени позиции”
Описание: „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на сгради и имущество на Министерство на културата по обособени позиции”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014002300012014-12-19 17:36:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение за откриване на процедурата 2014-12-19 17:39:32
000012014002300022014-12-19 17:36:08ДРУГОобявление за обществената поръчка обявление за обществената поръчка 2014-12-19 17:39:33
000012014002300032014-12-19 17:36:08документация за участие в процедуритедокументация за участие 2014-12-19 17:39:34
000012014002300042014-12-19 17:36:08ДРУГОобразци на документи към документацията за участиеобразци на документи към документацията за участие2014-12-19 17:39:34
000012014002300052014-12-29 16:31:44разясненията по документациите за участиеРазяснения по документация за участие в обществена поръчка2014-12-29 16:32:43
000012014002300062015-01-24 14:45:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от 19.01.2015 г. от работата на комисията 2015-01-24 14:45:46
000012014002300072015-02-06 15:32:57ДРУГОсъобщение за дата и час за отваряне на ценовите предложениясъобщение за дата и час за отваряне на ценовите предложения2015-02-06 15:33:50
000012014002300082015-02-11 10:26:39ДРУГОсъобщение за промяна в часа за отваряне на ценовите предложениясъобщение за промяна в часа за отваряне на ценовите предложения2015-02-11 10:27:36
000012014002300092015-02-16 16:25:49решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение № Р-12/ 16.02.2015г. за класиране на участниците и избор на изпълнител2015-02-16 16:30:12
000012014002300102015-02-16 16:27:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2015-02-16 16:30:56
000012014002300112015-02-16 16:28:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 с окончателни резултати2015-02-16 16:32:26
000012014002300122015-03-17 18:27:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за възстановяване на гаранциите на участниците за участие в процедурата2015-03-17 18:28:58
000012014002300132015-03-20 17:49:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор позиция № 12015-03-20 17:54:43
000012014002300142015-03-20 17:52:12ДРУГОприложения2015-03-20 17:55:18
000012014002300162015-03-20 17:52:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-03-20 17:57:04
000012014002300172015-03-20 17:52:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-03-20 17:56:12
000012014002300182015-03-20 17:54:00ДРУГОприложения към договор приложения към договор 2015-03-20 17:58:39
000012014002300192015-03-20 17:54:00ДРУГОприложения към договор приложения към договор 2015-03-20 18:00:03
000012014002300192015-03-20 18:01:15ДРУГОприложения към договор приложения към договор 2015-03-20 18:02:07
000012014002300202015-03-20 18:03:56ДРУГОинформация до АОП за сключен договор2015-03-20 18:04:29
000012014002300212015-04-07 14:11:36ДРУГОИзплатена сума по договор № РД 11-03-15/ 12.03.2015 г. информация за изплатена сума 2015-04-07 14:12:49
000012014002300222015-04-09 14:07:33ДРУГОИзплатена сума по договор Изплатена сума по договор 2015-04-09 14:08:14
000012014002300232015-04-09 14:10:58ДРУГОИзплатена сума по договор Изплатена сума по договор 2015-04-09 14:11:33
000012014002300242015-05-14 10:08:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума по договор 2015-05-14 10:11:37
000012014002300252015-05-14 10:09:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума по договор 2015-05-14 10:11:55