МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Технологични разработки на специализирани информационни модули, анализ на съществуващото положение и практика, оптимизиране на работните процеси и подобряване на вътрешните процедури, въвеждане на всички електронни административни услуги
Описание: Технологични разработки на специализирани информационни модули, анализ на съществуващото положение и практика, оптимизиране на работните процеси и подобряване на вътрешните процедури, въвеждане на всички електронни административни услуги и съпътстващо обучение в изпълнение на проект по ОПАК 13-31-25 „ Подобряване работата на МК в областта на авторското право чрез въвеждане на електронни административни услуги”, в МК състоящи се от общи модули за електронно подаване на заявления, електронна обработка и електронно уведомяване и специализирани модули за предоставяне по електронен път, на всички административни услуги в областта на авторското право и сродните му права и административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права и поддръжка и работа със съответните регистри и реализация на нейна база на 14 електронни административни услуги в областта на авторското право. • Дейност 1: Анализ на съществуващото положение и практика по отношение на прилагане на законодателството в областта на авторското право и сродните му права в Министерство на културата • Дейност 2: Оптимизиране на работните процеси в Министерство на културата и подобряване на вътрешните процедури в областта на авторското право и сродните му права. • Дейност 3: Технологични разработки на специализирани информационни модули, осигуряващи воденето на регистрите в Министерство на културата, съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за административно регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права: o Проектиране на модулите; o Изработване на прототипи; o Реализация на пълна функционалност; o Тестване o Внедряване. • Дейност 4: Въвеждане на всички електронни административни услуги, в областта на авторското право и административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, осигурени от разработените специализирани информационни модули, в съответствие с изискванията на ЗЕУ и наредбите към него. • Дейност 5: Съпътстващо обучение на служители (крайни потребители и администратори) на Министерство на културата за ефективно използване на разработените и внедрени в рамките на проекта информационни модули и за прилагане принципите на електронното управление.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 617500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002500012015-01-07 09:49:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка2015-01-07 09:49:20
000012015002500022015-01-07 09:49:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка 2015-01-07 09:49:20
000012015002500032015-01-07 09:49:02документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2015-01-07 09:49:21
000012015002500042015-01-07 09:49:02ДРУГООбразциОбразци2015-01-07 09:49:21
000012015002500052015-01-13 17:00:31решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиерешение за промяна 2015-01-23 16:46:19
000012015002500062015-01-13 17:00:31решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна 2015-01-23 16:46:17
000012015002500072015-01-13 17:00:31решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиедокументация за участие във връзка с решение за промяна2015-01-23 16:46:22
000012015002500082015-01-13 17:00:31ДРУГОтехническа спецификация2015-01-23 16:46:14
000012015002500092015-01-13 17:00:31ДРУГОтехническа спецификациятехническа спецификация2015-01-23 16:46:11
000012015002500102015-01-13 17:00:31ДРУГОметодика за оценкаметодика за оценка2015-01-23 16:45:46
000012015002500112015-01-19 14:54:36ДРУГООтговор на въпроси по процедураОтговор на въпроси по процедура2015-01-23 16:40:45
000012015002500122015-01-23 16:47:44разясненията по документациите за участиеотговор на въпроси по процедура2015-01-23 16:48:04
000012015002500132015-02-13 15:29:55решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване2015-02-13 15:30:06