МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки
Описание: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002600012015-01-08 11:45:26покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана за избор на изпълнител, съгласно Рамково споразумение № СПОР-51/05.12.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет «Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства», обособена позиция № 2 «Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки»2015-01-08 11:48:32
000012015002600022015-01-08 11:45:26предварително обявленияобразец - административни сведения2015-01-08 11:48:32
000012015002600032015-01-08 11:45:26предварително обявлениядекларация по ЗОП2015-01-08 11:48:32
000012015002600052015-01-08 11:51:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаКСС2015-01-08 11:55:12
000012015002600072015-01-08 11:52:29ДРУГОобразец на офертаобразец на оферта2015-01-08 11:55:43
000012015002600082015-01-08 11:53:10ДРУГОобразец на ценова оферта образец на ценова оферта 2015-01-08 11:56:11
000012015002600072015-01-08 11:57:04ДРУГОпроект на договор проект на договор 2015-01-08 11:59:18
000012015002600082015-01-08 11:57:54ДРУГОтехническа спецификация техническа спецификация 2015-01-08 11:59:32
000012015002600092015-01-08 12:00:23ДРУГОтехническа спецификация ЛОТ 2техническа спецификация ЛОТ 22015-01-08 12:02:10
000012015002600102015-01-16 09:25:02ДРУГОуведомително писмо за дата и час за отваряне на офертиуведомително писмо за дата и час за отваряне на оферти2015-01-16 09:28:06
000012015002600132015-01-22 17:22:39ДРУГОуведомление за отваряне на ценови предложенияуведомление за отваряне на ценови предложения2015-01-22 17:23:45
000012015002600122015-02-04 12:23:24решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение с протоколи2015-02-04 12:24:36
000012015002600132015-02-23 16:06:12решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участника на второ място2015-02-23 16:07:16
000012015002600142015-03-25 15:58:10ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2015-03-25 16:09:25
000012015002600152015-03-27 09:58:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-03-27 09:59:50
000012015002600172015-03-27 09:58:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2015-03-27 10:01:54
000012015002600172015-04-09 14:15:19Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-04-09 14:16:04
000012015002600182015-05-12 10:00:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума2015-05-12 10:02:16
000012015002600192015-06-16 12:03:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-06-16 12:04:24
000012015002600202015-07-24 18:38:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-07-24 18:39:19
000012015002600212015-08-05 15:39:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатени суми2015-08-05 15:39:57
000012015002600222015-11-05 15:09:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-11-05 15:11:38
000012015002600232015-11-24 10:39:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-11-24 10:39:22
000012015002600242016-01-08 18:15:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-01-08 18:15:59
000012015002600252016-01-26 16:32:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-01-26 16:33:34