МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Доставка на оборудване (изложбени пана и постаменти) за експозиционни зали в Национален музеен комплекс – гр.София, кв.500, местност Центъра”
Описание: ,,Доставка на оборудване (изложбени пана и постаменти) за експозиционни зали в Национален музеен комплекс – гр.София, кв.500, местност Центъра”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003100012015-02-05 17:14:07покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениепублична покана 2015-02-05 17:15:56
000012015003100022015-02-05 17:14:52документация за участие в процедуритедокументация за участие2015-02-05 17:15:57
000012015003100032015-02-05 17:51:27ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-02-05 17:52:50
000012015003100042015-02-19 14:43:26ДРУГОсъгл. чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.съобщение за дата за отваряне на постъпили оферти 2015-02-19 14:44:51
000012015003100052015-03-17 16:04:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротоколи от работата на комисията 2015-03-17 16:05:17
000012015003100062015-03-17 16:04:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротоколи от работата на комисията 2015-03-17 16:06:19
000012015003100082015-03-19 14:01:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-03-19 14:04:15
000012015003100092015-03-19 14:02:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договор 2015-03-19 14:07:58
000012015004400092015-04-15 17:40:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-04-15 17:41:24
000012015004400102015-06-29 12:24:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2015-06-29 12:25:05