МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: "Технологични разработки на специализирани информационни модули, анализ на съществуващото положение и практика, оптимизиране на работните процеси и подобряване на вътрешните процедури и др.
Описание: "Технологични разработки на специализирани информационни модули, анализ на съществуващото положение и практика, оптимизиране на работните процеси и подобряване на вътрешните процедури, въвеждане на всички електронни административни услуги и съпътстващо обучение в изпълнение на проект по ОПАК 13-31-25 „ Подобряване работата на МК в областта на авторското право чрез въвеждане на електронни административни услуги”. Всички дейности, предмет на услугата, следва да бъдат извършени в пълен обем и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 617500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003600012015-03-10 15:51:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение 2015-03-10 15:54:00
000012015003600022015-03-10 15:53:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление за поръчка2015-03-10 15:54:00
000012015003600032015-03-10 15:53:43ДРУГОтехническа спецификациятехническа спецификация2015-03-10 15:54:00
000012015003600042015-03-10 15:53:43документация за участие в процедуритедокументация2015-03-10 15:54:01
000012015003600052015-03-10 15:53:43ДРУГОметодика за оценкаметодика за оценка2015-03-10 15:54:02
000012015003600062015-03-10 15:54:56ДРУГОобразци на документиобразци на документи2015-03-10 15:55:02
000012015003600082015-03-23 16:37:51ДРУГОотговор на въпрос 23.03.2015въпроси и отговори 23.03.20152015-03-23 16:38:35
000012015003600082015-04-09 13:02:46разясненията по документациите за участиеотговори на въпроси 09.04.20152015-04-09 13:02:59
000012015003600112015-04-14 10:20:33разясненията по документациите за участиедопълнени отговори 09.04.20152015-04-14 10:20:45
000012015003600102015-04-24 17:22:43Спиране на процедуратаинформация за хода на процедурата по обжалване2015-04-24 17:23:04