МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: : „Предоставяне на юридически услуги за нуждите на програма BG 08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Описание: Предоставяне на юридически услуги за нуждите на програма BG 08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., свързани с: 1. Следене за спазването на съответните приложими законови разпоредби на национално и европейско ниво от страна на проектните изпълнители (включващо, но не ограничено до законите за държавната помощ, обществените поръчки, околната среда и други); 2. Осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол на обществените поръчки и договорите; 3. Следене за промените в нормативната уредба (общностна и национална), свързани с управлението на средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство; 4. Изпълняване контрол по докладването и регистрирането на нередностите от страна на служителя по нередностите; 5. Извършване мониторинг и контрол на проектите, изпълнявани по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 17818.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003700012015-03-10 17:30:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-03-10 17:38:29
000012015003700022015-03-10 17:31:28документация за участие в процедуритеДокументация 2015-03-10 17:38:29
000012015003700032015-03-10 17:32:51покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана2015-03-10 17:38:30
000012015003700042015-04-01 13:38:03Прекратяване на процедуратаРешение за прекратяване на процедурата2015-04-01 13:40:07
000012015003700052015-04-01 15:44:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи2015-04-01 15:52:55
000012015003700062015-04-01 15:50:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 стр.22015-04-01 15:53:05
000012015003700072015-04-01 15:50:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-04-01 15:53:14
000012015003700082015-04-01 15:51:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад 1 стр.2015-04-01 15:53:30