МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Избор на счетоводител по Програма „Европа за гражданите“ към Министерство на културата”
Описание: По Програма „Европа за гражданите“ към Министерство на културата се налага изготвяне на месечни и годишни финансови отчети и друга счетоводна документация. 1. Отговаря за счетоводната отчетност в рамките на Програмата; 2. Контролира коректното счетоводно отчитане на разходите по Програмата; 3. Изготвя месечни и годишни финансови отчети; 4. Организира съхранението на цялата счетоводна информация, свързана с изпълнението на програмата, съгласно Глава 6 от Закона за счетоводството и съхранението на цялата проектна документация; Извършването на счетоводна дейност по Прогламата следва да се осъществява при спазване на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти и другите нормативни изисквания в областта на проектите. Това предполага осъществяването на постоянен контрол върху изпълнението на Програмата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004400012015-04-16 16:31:09документация за участие в процедуритеПублична покана2015-04-16 16:33:06
000012015004400022015-04-16 16:32:04ДРУГОобразци2015-04-16 16:33:06
000012015004400032015-04-16 16:32:04ДРУГОобразциобразци2015-04-16 16:33:07
000012015004400042015-04-16 16:32:55Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПокана2015-04-16 16:33:07
000012015004400052015-04-27 17:49:09ДРУГОСъобщение отваряне офертиСъобщение отваряне оферти2015-04-27 17:49:49
000012015004400062015-05-07 18:08:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията 2015-05-07 18:08:21
000012015004400072015-05-11 17:43:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2015-05-11 17:43:43
000012015004400082015-05-11 17:43:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договор 2015-05-11 17:43:46
000012015004400102016-02-16 15:24:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-16 15:25:10