МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Осъществяване на предварителен контрол върху процедури за избор на изпълнител при изпълнение на проекти, финансирани по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Описание: Осъществяване на предварителен контрол върху процедури за избор на изпълнител при изпълнение на проекти, финансирани по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 203.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004500012015-04-21 10:48:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2015-04-21 10:50:38
000012015004500022015-04-21 10:49:08документация за участие в процедуритеПокана и документация2015-04-21 10:50:38
000012015004500032015-04-21 10:49:36ДРУГОПоканаПокана2015-04-21 10:50:38
000012015004500042015-04-21 10:50:04ДРУГОобразциобразци2015-04-21 10:50:39
000012015004500052015-04-21 10:50:34ДРУГОтехническа спецификациятехническа спецификация2015-04-21 10:50:39
000012015004500072015-05-04 16:48:07ДРУГОДоклад и протокол от работата на комисията Доклад и протокол от работата на комисията 2015-05-04 16:48:15
000012015004500082015-05-04 16:51:04Възлагане на процедуратаРешение 2015-05-04 16:51:11
000012015004500092015-05-12 16:55:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-05-12 16:55:51
000012015004500102015-07-02 17:18:16Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за възстановяване на гаранция за участие, съгл. чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП2015-07-02 17:18:39
000012015004500142015-07-02 17:28:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане по договор, съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-07-02 17:29:33
000012015004500112015-12-15 13:44:05Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършени плащания2015-12-15 13:44:11