МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители от Министерство на културата по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”, обучения на бенефициенти по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по две обособени позиции
Описание: Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители от Министерство на културата по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”, обучения на бенефициенти по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК”. Тази обособена позиция се изпълнява и съответно се финансира в рамките на проект № 13-22-39/15.05.2014г., „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на Министерство на културата за реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ”Управление на проекти по програма БГ08”. Тази обособена позиция се изпълнява и съответно финансира със средства по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” съфинансирана от Финансовия Механизъм на ЕИП 2009-2014.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 81204.94 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005000012015-05-13 16:25:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2015-05-13 16:28:59
000012015005000022015-05-13 16:25:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление 2015-05-13 16:29:00
000012015005000032015-05-13 16:26:13документация за участие в процедуритедокументация за участие 2015-05-13 16:29:00
000012015005000042015-05-13 16:27:01ДРУГОтехническа спецификация Обособена позиция 1техническа спецификация Обособена позиция 12015-05-13 16:29:01
000012015005000052015-05-13 16:27:54ДРУГОтехническа спецификация Обособена позиция 2 техническа спецификация Обособена позиция 2 2015-05-13 16:29:01
000012015005000062015-05-13 16:28:29ДРУГОметодика за оценка на офертитеметодика за оценка на офертите2015-05-13 16:29:01
000012015005000072015-05-13 16:28:56ДРУГООбразциОбразци2015-05-13 16:29:02
000012015005000082015-05-25 16:36:43разясненията по документациите за участиеотговор въпроси 25.05.2015 година2015-05-25 16:36:52
000012015005000102015-06-01 17:32:11разясненията по документациите за участиеотговор въпрос 01.06.20152015-06-01 17:32:42
000012015005000102015-06-03 17:49:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаотговори на въпроси 03.06.20152015-06-03 17:49:52
000012015005000112015-06-12 15:05:32разясненията по документациите за участиеотговор на въпроси 12.06.20152015-06-12 15:07:23
000012015005000122015-06-12 15:09:35ДРУГО12_Prilojenie 12_ deklaratcia urisdiktciiПриложение 122015-06-12 15:09:44
000012015005000132015-06-24 17:50:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 от дейността на комисията2015-06-24 17:51:03
000012015005000142015-07-07 10:22:51ДРУГОСъобщение отваряне ценови офертиСъобщение отваряне ценови оферти2015-07-07 10:23:08
000012015005000152015-07-15 16:16:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение избор изпълнител2015-07-15 16:17:09
000012015005000162015-07-15 16:16:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколите на комисията 2015-07-15 16:17:12
000012015005000172015-07-15 16:16:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 2015-07-15 16:17:17
000012015005000182015-07-15 16:16:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2015-07-15 16:17:21
000012015005000192015-07-15 16:16:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхтаблица оценки2015-07-15 16:17:24
000012015005000202015-07-15 16:16:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхтаблица оценки2015-07-15 16:17:27
000012015005000212015-08-19 16:32:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор Обособена позиция 1. Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение, както и ценовата оферта не се публикуват в профила на купувача 2015-08-19 16:33:07
000012015005000222015-08-19 16:32:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор Обособена позиция 2. Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение, както и ценовата оферта не се публикуват в профила на купувача 2015-08-19 16:33:11
000012015005000232015-12-15 13:05:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатени суми2015-12-15 13:06:00
000012015005000242015-12-15 15:40:43Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за възстановена гаранция за изпълнение2015-12-15 15:40:49