МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Обезпечаване на дейностите по публичност и информация за нуждите на Министерство на културата по Оперативна програма „Административен капацитет”, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Национален център за контакт по Програма „Европа за гражданите” и бюро „Творческа Европа”
Описание: Обезпечаване на дейностите по публичност и информация за нуждите на Министерство на културата по Оперативна програма „Административен капацитет”, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Национален център за контакт по Програма „Европа за гражданите” и бюро „Творческа Европа”- по шест обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Проект 4-32-28/01.09.2014 година, „Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата за целите на автоматизирания обмен” по Оперативна програма „Административен капацитет”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Проект 13-22-39/15.05.2014г., „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Проект 13-31-25/15.05.2014г., Подобряване работата на МК в областта на авторското право чрез въвеждане на електронни административни услуги” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Проект 14-11-25/16.10.2014г., „Подобрена ефективност на МК чрез оптимизиране на структурата в резултат на извършен функционален анализ”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Публичност и визуализация на Национален център за контакт по Програма „Европа за гражданите” и бюро „Творческа Европа”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 396767.96 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015005200282015-07-09 18:06:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 42015-08-10 15:36:11
000012015005200292015-08-10 15:35:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор Обособена позиция 1. Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение и ценовата оферта, неразделна част от договора не се публикуват на Профила на купувача. Информацията в договорите е заличена на основание чл. 4 от ЗЗЛД2015-08-10 15:36:17
000012015005200302015-08-10 15:35:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор Обособена позиция 2, Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение и ценовата оферта, неразделна част от договора не се публикуват на Профила на купувача. Информацията в договорите е заличена на основание чл. 4 от ЗЗЛД2015-08-10 15:36:24
000012015005200312015-08-10 15:35:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор Обособена позиция 3, Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение и ценовата оферта, неразделна част от договора не се публикуват на Профила на купувача. Информацията в договорите е заличена на основание чл. 4 от ЗЗЛД2015-08-10 15:36:48
000012015005200322015-08-10 15:35:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор обособена позиция 4, о Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение и ценовата оферта, неразделна част от договора не се публикуват на Профила на купувача. Информацията в договорите е заличена на основание чл. 4 от ЗЗЛД2015-08-10 15:36:41
000012015005200332015-08-10 15:35:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор обособена позиция 5 Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение и ценовата оферта, неразделна част от договора не се публикуват на Профила на купувача. Информацията в договорите е заличена на основание чл. 4 от ЗЗЛД2015-08-10 15:36:36
000012015005200342015-08-10 15:35:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор обособена позиция 6. Участникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение и ценовата оферта, неразделна част от договора не се публикуват на Профила на купувача. Информацията в договорите е заличена на основание чл. 4 от ЗЗЛД2015-08-10 15:36:30
000012015005200352015-09-15 12:07:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПвръщане на гаранции за участие2015-09-15 12:07:14
000012015005200362015-10-19 18:21:06Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за авансово плащане по договор2015-10-19 18:21:12
000012015005200372016-02-14 23:32:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-14 23:32:38
000012015005200382016-02-14 23:34:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-14 23:34:39
000012015005200392016-02-16 15:19:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-16 15:19:41
000012015005200402018-02-23 13:24:41ДРУГОобявление за приключване на договор за обществена поръчкаобявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-02-23 13:29:28