МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на нововъзникнали, поради непредвидени обстоятелства, допълнителни СМР на обект: ,,Античен културно-комуникационен комплекс ,,Сердика" - втори и трети етап
Описание: Извършване на нововъзникнали, поради непредвидени обстоятелства, допълнителни СМР на обект: ,,Античен културно-комуникационен комплекс ,,Сердика" - втори и трети етап
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015007900012015-12-08 16:48:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2015-12-08 16:55:34
000012015007900022015-12-08 16:52:47документация за участие в процедуритеДокументация за участие2015-12-08 16:55:35
000012015007900032015-12-11 17:28:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от председателя на комисията2015-12-11 17:28:15
000012015007900042015-12-11 17:29:24решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за избор на изпълнител2015-12-11 17:29:31
000012015007900052015-12-23 14:24:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор и ценово предложение2015-12-23 14:24:24
000012015007900062015-12-23 14:29:25ДРУГО – без документУчастникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение не се публикува на профила на купувача.Техническо предложение2015-12-23 14:30:07
000012015007900072015-12-23 14:40:26Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатени суми2015-12-23 14:40:32
000012015007900082016-01-15 15:57:56одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товастановище АОП2016-01-15 15:58:03