МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на културата, съгл. Рамково споразумение № СПОР-460/ 18.11.2015 г.
Описание: Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на културата, съгл. Рамково споразумение № СПОР-460/ 18.11.2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 72965.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015008000012015-12-09 10:25:47покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана изх.№ 22-ОП-37/09.12.2015 г. на основание чл.93б, ал.3,т.1 от ЗОП2015-12-09 10:31:43
000012015008000022015-12-09 10:27:35ДРУГОобразец на оферта образец на оферта 2015-12-09 10:31:43
000012015008000032015-12-09 10:33:23ДРУГОобразец на ценова офертаобразец на ценова оферта2015-12-09 10:35:39
000012015008000052015-12-09 10:34:37ДРУГОобразец на декларация по ЗОПобразец на декларация по ЗОП2015-12-09 10:36:31
000012015008000052015-12-09 10:37:47ДРУГОпроект на договорпроект на договор2015-12-09 10:39:11
000012015008000062015-12-15 10:36:26ДРУГО – без документМинистерството на културата уведомява всички заинтересовни лица, че отварянето на постъпилите оферти за участие в мини процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на културата ” ще се извърши на 16.12.2015 год. от 14:00 в сградата на МК, залата на етаж 3.съобщение2015-12-15 10:37:02
000012015008000072015-12-21 16:14:48ДРУГОуведомление за дата и час за отваряне на ценови оферти уведомление за дата и час за отваряне на ценови оферти 2015-12-21 16:16:08
000012015008000082015-12-22 17:29:38решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците2015-12-22 17:32:15
000012015008000092015-12-22 17:31:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от работата на комисията 2015-12-22 17:33:19
000012015008000102016-01-12 17:58:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя2016-01-12 17:59:12
000012015008000112016-01-25 10:41:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхОферта за участие, подадена от изпълнителя2016-01-25 10:42:56
000012015008000122016-03-11 13:57:34Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-03-11 13:59:05
000012015008000132016-04-20 09:43:47ДРУГОизплатени суми2016-04-20 09:43:59
000012015008000142017-02-23 15:16:34ДРУГОИнформация за изпълнен договор Информация за изпълнен договор 2017-02-23 15:18:55