МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Преработка на инвестиционен проект за обект: ,,Национален музеен комплекс – Юг, сгради по ул. ,,Оборище”, УПИ I, кв. 500, м. центъра – зона А-Север по плана на гр. София”
Описание: „Преработка на инвестиционен проект за обект: ,,Национален музеен комплекс – Юг, сгради по ул. ,,Оборище”, УПИ I, кв. 500, м. центъра – зона А-Север по плана на гр. София”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 65000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008400012016-01-07 17:33:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение 2016-01-07 17:41:54
000012016008400022016-01-07 17:35:07документация за участие в процедуритедокументация2016-01-07 17:41:54
000012016008400032016-01-07 17:36:00документация за участие в процедуритепокана2016-01-07 17:41:55
000012016008400062016-01-08 16:07:10покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеприложения2016-01-08 16:07:19
000012016008400052016-01-20 13:43:47одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товастановище2016-01-20 13:43:53
000012016008400062016-01-25 11:29:52решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение2016-01-25 11:29:58
000012016008400072016-01-25 11:31:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад от комисията2016-01-25 11:31:19
000012016008400082016-02-11 12:26:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-02-11 12:27:01
000012016008400092016-02-11 12:28:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение2016-02-11 12:28:13
000012016008400102016-02-11 12:30:12ДРУГО – без документУчастникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение не се публикуватехническо предложение 2016-02-11 17:16:25
000012016008400302016-02-11 13:28:43ДРУГО – без документУчастникът е представил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение не се публикува на профила на купувача.техническо предложение2016-02-16 13:58:53
000012016008400122016-02-16 15:41:29Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПвъзстановена гаранция за участие2016-02-16 15:41:41
000012016008400132016-02-16 16:35:45Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПавансово плащане2016-02-16 16:36:01