МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжеохрана на сгради и имущество на Министерство на културата по обособени позиции
Описание: Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на сгради и имущество на Министерство на културата по три обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 210000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008600012016-01-12 15:03:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-01-12 17:03:11
000012016008600022016-01-12 15:05:03документация за участие в процедуритедокументация2016-01-12 17:03:11
000012016008600042016-01-12 15:09:22документация за участие в процедуритеприложения2016-01-12 17:03:12
000012016008600052016-01-12 15:21:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2016-01-12 17:03:12
000012016008600062016-02-01 16:58:32разясненията по документациите за участиеразяснение2016-02-01 16:58:53
000012016008600072016-02-19 17:48:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комсията 2016-02-19 17:49:48
000012016008600132016-02-25 17:32:13ДРУГОрезултати от техническа оценкарезултати от техническа оценка2016-02-25 17:32:22
000012016008600182016-02-25 17:52:58ДРУГО – без документС настоящото уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на сгради и имущество на Министерство на културата по обособени позиции” ще се извърши публично на 01.03.2016 г., 10.30 ч. в сградата на Министерството на културата, гр. София, бул. ,,Ал. Стамболийски" № 17. При отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата на масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.2016-02-25 17:53:31
000012016008600102016-03-11 17:12:44решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за класиране на изпълнители2016-03-11 17:12:56
000012016008600112016-03-11 17:18:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротоколи №2,3 и42016-03-11 17:18:44
000012016008600122016-04-05 13:23:31Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПосвобождаване на гаранциите за участие2016-04-05 13:23:39
000012016008600132016-06-15 13:13:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор обос. поз. №12016-06-15 13:13:51
000012016008600152016-06-15 13:17:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор обос. п. №22016-06-15 13:18:01
000012016008600162017-01-06 17:13:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово пр. обос. п. №22017-01-06 17:13:45
000012016008600182016-06-15 13:19:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор обос. п. №32016-06-15 13:19:49
000012016008600202016-06-15 13:24:03ДРУГО – без документучастниците са приложили декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /отм./, поради което техническите им предложения по трите обособени позиции не се публикуват на профила на купувачаучастниците са приложили декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /отм./, поради което техническите им предложения по трите обособени позиции не се публикуват на профила на купувача2016-06-15 13:26:59