МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Изготвяне на проект за възстановяване и адаптиране на фондохранилища и реставрационни ателиета в ,,Национален музеен комплекс – крило Север и Изток” – София”, ул. ,,Оборище”, УПИ I, кв. 500, м. центъра – зона А-Север по плана на гр. София”
Описание: Изготвяне на проект за възстановяване и адаптиране на фондохранилища и реставрационни ателиета в ,,Национален музеен комплекс – крило Север и Изток” – София”, ул. ,,Оборище”, УПИ I, кв. 500, м. центъра – зона А-Север по плана на гр. София”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 8000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008800012016-01-19 16:00:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-01-19 16:04:48
000012016008800032016-01-19 16:02:04документация за участие в процедуритепокана2016-01-19 16:04:49
000012016008800032016-01-19 16:03:09документация за участие в процедуритеприложения2016-01-19 16:04:49
000012016008800042016-01-19 16:04:05покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениепокана2016-01-19 16:04:50
000012016008800062016-02-02 09:54:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад от комисията2016-02-02 09:54:54
000012016008800072016-02-02 09:57:18решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение2016-02-02 09:57:24
000012016008800082016-02-10 17:27:42Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2016-02-10 17:29:46
000012016008800092016-02-16 11:09:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2016-02-16 11:09:58
000012016008800102016-02-16 11:10:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхценово предл.2016-02-16 11:11:16
000012016008800142016-02-16 15:37:44ДРУГО – без документУчастникът е приложил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение не се публикува.Участникът е приложил декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, поради което техническото предложение не се публикува.2016-02-16 15:40:05
000012016008800152016-02-16 15:39:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПвъзстановена гаранция2016-02-16 15:39:30
000012016008800132016-02-16 16:39:12Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПавансово плащане2016-02-16 16:39:24
000012016008800142016-04-05 11:32:44Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-04-05 11:32:52