МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка Hewlett – Packard (Хюлет Пакард) във връзка с Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г.
Описание: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка Hewlett – Packard (Хюлет Пакард) във връзка с Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 31100.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008900012016-01-27 16:35:38покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана № 22-ОП-7/27.01.20162016-01-27 16:40:35
000012016008900022016-01-27 16:36:41ДРУГОдекларация по чл.47, ал.9 от ЗОПдекларация по чл.47, ал.9 от ЗОП2016-01-27 16:40:35
000012016008900032016-01-27 16:37:25ДРУГОПроект на договорПроект на договор2016-01-27 16:40:35
000012016008900042016-02-16 14:02:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 от работата на комисията 2016-02-16 14:03:29
000012016008900052016-02-17 15:08:42ДРУГОУведомление за дата и час за отваряне на ценовите офертиУведомление за дата и час за отваряне на ценовите оферти2016-02-17 15:09:34
000012016008900062016-02-23 16:59:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 и 3 от работата на комисията 2016-02-23 17:00:21
000012016008900072016-02-23 16:59:31решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител 2016-02-23 17:00:48
000012016008900082016-04-07 12:27:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2016-04-07 12:28:05
000012016008900092016-04-07 12:29:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение, подадено в СЕВОП2016-04-07 12:29:15
000012016008900102016-04-08 20:58:10Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-04-08 20:58:17