МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на независим оценител на активи с историческа и художествена стойност, включени в баланса на Министерството на културата
Описание: Избор на независим оценител на активи с историческа и художествена стойност, включени в баланса на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 63500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009500012016-02-23 13:58:40покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениеПокана за представяне на оферти2016-02-23 14:09:20
000012016009500022016-02-23 13:59:57документация за участие в процедуритеДокументация2016-02-23 14:09:21
000012016009500042016-02-23 14:00:50ДРУГОсписък-имотисписък-имоти2016-02-23 14:09:21
000012016009600042016-02-23 14:23:29ДРУГОобразци на документи образци на документи 2016-02-23 14:24:15
000012016009600052016-03-14 14:30:15ДРУГОСъобщение за отваряне на оферти Съобщение за отваряне на оферти 2016-03-14 14:31:10
000012016009600062016-03-18 14:30:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията, одобрен от възложителя2016-03-18 14:31:09
000012016009600072016-05-12 17:07:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с изпълнителя2016-05-12 17:08:41
000012016009600082016-05-13 10:50:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение за изпълнение на поръчката2016-05-13 10:51:09