МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор експерт - ръководител проект по проект номер 15.2.1.087 "Организация, управление и маркетинг на общо културно наследство между България и Румъния
Описание: Избор експерт - ръководител проект по проект номер 15.2.1.087 "Организация, управление и маркетинг на общо културно наследство между България и Румъния
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 35204.94 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009600012016-03-14 15:13:28покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениепокана № 22-ОП-12/14.03.2016г.2016-03-14 15:15:41
000012016009600022016-03-14 15:13:59документация за участие в процедуритеДокументация 2016-03-14 15:15:42
000012016009600032016-03-14 15:14:38ДРУГООбразци на документи Образци на документи 2016-03-14 15:15:42
000012016009600062016-04-01 14:16:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен протокол2016-04-01 14:17:04
000012016009600052016-05-12 18:13:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор, техническо предложение, ценова оферта 2016-05-12 18:13:20