МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Избор на експерт обществени поръчки по проект: 15.2.1.087 "Организация, управление и маркетинг на общо културно наследство между България и Румъния", по Програма Interreg VA Румъния-България”;
Описание: Избор на експерт обществени поръчки по проект: 15.2.1.087 "Организация, управление и маркетинг на общо културно наследство между България и Румъния", по Програма Interreg VA Румъния-България”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 31.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010000012016-03-28 16:42:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2016-03-28 16:42:55
000012016010000022016-03-28 16:42:50ДРУГОобразциобразци2016-03-28 16:42:55
000012016010000032016-03-28 16:42:50покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявлениепокана2016-03-28 16:42:56
000012016010000042016-04-01 14:13:05решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране2016-04-01 14:13:36
000012016010000052016-04-01 14:13:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол и доклад 2016-04-01 14:14:07
000012016010000062016-05-12 18:09:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор, техническо предложение и ценова оферта2016-05-12 18:09:32