МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на външен експерт – „ръководител на проект“ при изпълнение на проект № BG16RFOP001-3.001-0001-C01 „Реконструкция и модернизация НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна
Описание: Избор на външен експерт – „ръководител на проект“ при изпълнение на проект № BG16RFOP001-3.001-0001-C01 „Реконструкция и модернизация НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016011100012016-07-20 13:18:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № Р-33/20.07.2016г.2016-07-20 13:34:49
000012016011100022016-07-20 13:23:22решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление 2016-07-20 13:34:50
000012016011100032016-07-20 13:24:09документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-07-20 13:34:50
000012016011100042016-07-20 13:25:00ДРУГОТехническа спецификация Техническа спецификация 2016-07-20 13:34:51
000012016011100052016-07-20 13:27:43документация за участие в процедуритеОбразец на ЕЕДОП2016-07-20 13:34:51
000012016011100062016-07-20 13:39:22документация за участие в процедуритеДекларация 2016-07-20 13:39:30
000012016011100072016-07-20 13:40:55документация за участие в процедуритеДекларация 2016-07-20 13:41:03
000012016011100082016-07-20 13:41:39документация за участие в процедуритеДекларация 2016-07-20 13:41:51
000012016011100092016-07-20 13:42:24документация за участие в процедуритеДекларация 2016-07-20 13:42:37
000012016011100112016-07-20 13:43:43документация за участие в процедуритеТехническо предложение2016-07-20 13:43:56
000012016011100112016-07-20 13:44:53документация за участие в процедуритеЦеново предложение2016-07-20 13:45:06
000012016011100122016-07-20 13:45:50документация за участие в процедуритеПроект на договор 2016-07-20 13:46:03
000012016011100132016-07-20 13:46:59документация за участие в процедуритеОбразец биография2016-07-20 13:47:12
000012016011100142016-10-17 16:28:49ДРУГОуведомление за отваряне на ценови офертиуведомление за отваряне на ценови оферти2016-10-17 16:28:55
000012016011100152016-11-21 14:33:03решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение за прекратяване2016-11-21 14:33:10
000012016011100172016-12-07 16:22:07ДРУГОобявление за прекратяванеобявление за прекратяване2016-12-07 16:22:33