МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изпълнение на дейности по публичност и популяризиране на проект BG16RFOP001-3.001-0001-C01
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща изпълненито на дейности по публичност и популяризиране на проект „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001-0001-C01 по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, както и Правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на ЕП и Съвета от 17.12.2013 г., Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и задълженията на бенефициента за осигуряване на информация и публичност.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 18200.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012300012016-10-31 15:26:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2016-10-31 15:31:30
000012016012300022016-10-31 15:30:04документация за участие в процедуритеМетодика оценка 2016-10-31 15:31:31
000012016012300032016-10-31 15:30:04документация за участие в процедуритедокументация 2016-10-31 15:31:32
000012016012300042016-10-31 15:30:04документация за участие в процедуритетехническа спецификация2016-10-31 15:31:32
000012016012300062016-10-31 15:30:04документация за участие в процедуритеметодика оценка2016-10-31 15:31:32
000012016012300072016-10-31 15:30:04документация за участие в процедуритеобразци2016-10-31 15:31:33
000012016012300082016-10-31 15:30:04документация за участие в процедуритепроект на договор 2016-10-31 15:31:33
000012016012300082016-11-04 16:51:53разяснения по условията на процедуратаРазяснения по условията на процедурата2016-11-04 16:52:15
000012016012300092016-11-09 17:22:20разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие 2016-11-09 17:22:27
000012016012300102016-12-08 15:18:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2016-12-08 15:21:08
000012016012300112017-01-23 16:40:08ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-01-23 16:41:13
000012016012300122017-03-07 09:52:00решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 2017-03-07 09:52:10
000012016012300132017-03-07 09:56:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-03-07 09:56:28
000012016012300142017-03-07 09:57:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 32017-03-07 09:57:41
000012016012300152017-03-07 10:22:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад 2017-03-07 10:22:57
000012016012300162017-08-23 10:26:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР2017-08-23 10:30:06
000012016012300172017-08-23 10:27:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА2017-08-23 10:30:10
000012016012300182017-08-23 10:28:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА2017-08-23 10:30:13
000012016012300192018-04-05 15:17:44допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс 2018-04-05 15:17:55
000012016012300202018-11-14 17:07:58ДРУГОобявление за изпълнен договор обявление за изпълнен договор 2018-11-14 17:09:37
000012016012300212018-11-14 17:19:36допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекси към договор РД 11-03-40/15.08.20172018-11-14 17:19:43