МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Осигуряване на публичност и информация за проект „Бюро „Творческа Европа“ – България – 2017 г.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Осигуряване на публичност и информация за проект „Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Осигуряване на публичност и информация за проект „КултПлатФорм_21“
Описание: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Осигуряване на публичност и информация за проект „Бюро „Творческа Европа“ – България – 2017 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Осигуряване на публичност и информация за проект „Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ – 2017 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Осигуряване на публичност и информация за проект „КултПлатФорм_21“ Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на дейности по публичност и информация на следните проекти:  Проект „Бюро „Творческа Европа“ – България – 2017 г.“ се изпълнява от Мининстерство на културата по договор с Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия. Проектът има за задача да предостява информация за програмата „Творческа Европа“ на Европейския съюз и да я популяризира в България през 2017 г. Бюрото подпомага секторите на културата и творчеството по отношение на Програмата и предоставя основна информация относно други подходящи възможности за подпомагане , които са на разположение в рамките на политиката на Европейския съюз (ЕС), както и стимулира трансграничното сътрудничество в рамките на секторите на културата и творчеството в България и при осигуряването на адекватна комуникационна дейност и разпространение на информация относно резулататите и въздействието на Програмата. Проектът следва да осигури комуникацията и разпространението на информацията за предоставеното финансиране от ЕСи постигнатите резулатати за България.  Проект „Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“ – 2017 г. се изпълнява от Министерство на културата по договор с Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия. Национален център за контакт по Програма „Европа за гражданите“ предоставя информация и консултации и координира участието на български организации в Програмата „Европа за гражданите“. Центърът работи в тясно сътрудничество с други информационни звена, предоставяйки широк спектър от информация и услуги на всички заинтересовани страни. В съответствие със задачите, заложени в Анекс 5, описващ дейността и ролята на националните центрове за контакт, Национален център за контакт България подпомага дейността на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия чрез предоставяне на обратна връзка, отчети и изпълнение комуникационната стратегия на Агенцията. Проектът следва да осигури комуникацията и разпространението на информацията за предоставеното финансиране от ЕС и постигнатите резултати за България.  Проект „КултПлатФорм_21“ е финансиран от Програма за трангранично сътрудничество „Дунав 2014-2020“ и се изпълнява от Министерство на културата, в качеството му на партньор съгласно Договор за партньорство за изпълнение на проекта DTP1-1-114-2.2. Проектът цели разработване на иновативни начини за промотиране на културни обекти и културни маршрути. В рамките на проекта ще бъдат разработени Наръчник за иновативни методи за рекламиране на трансгранични културни маршрути , чрез развитие на публиките, артистични дейности и ИКТ. Ще бъдат изпълнени пилотни проекти, като Министерство на културата е предложило да бъде организирана пътуваща изложба за живота и поминъка на градовете по Дунава. В проекта участват партньори от шест държави (Австрия, България, Румъния, Германия, Унгария, Сърбия). Парньори в Пректа от българска страна са Министерство на туризма и Министерство на културата.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 54297.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013900012017-06-23 11:11:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-06-23 11:12:31
000012017013900022017-06-23 11:11:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-06-23 11:12:31
000012017013900032017-06-23 11:11:20документация за участие в процедуритеДокументация 2017-06-23 11:12:32
000012017013900042017-06-23 11:11:20документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2017-06-23 11:12:32
000012017013900052017-06-23 11:11:20документация за участие в процедуритеОбразци 2017-06-23 11:12:33
000012017013900062017-06-23 11:11:20документация за участие в процедуритеПроект на договор 2017-06-23 11:12:33
000012017013900072017-07-03 17:20:00разясненията по документациите за участиеОтговор на постъпили въпроси 2017-07-03 17:22:39
000012017013900082017-08-02 14:11:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2017-08-02 14:12:29
000012017013900092017-08-04 16:17:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУведомление за отваряне на ценови предложения2017-08-04 16:18:04
000012017013900102017-09-21 08:29:01решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ2017-09-21 08:29:39
000012017013900112017-09-21 09:16:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДОКЛАД НА КОМИСИЯТА2017-09-21 09:19:27
000012017013900122017-09-21 09:17:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2017-09-21 09:19:31
000012017013900132017-09-21 09:18:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2017-09-21 09:19:34
000012017013900142017-11-30 12:13:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-11-30 12:21:48
000012017013900152017-11-30 12:14:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2017-11-30 12:21:51
000012017013900162017-11-30 12:15:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2017-11-30 12:21:56
000012017013900172017-11-30 12:18:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2017-11-30 12:21:59