МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ““ – ГР. КОТЕЛ“
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване/обзавеждане за нуждите на НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200706.93 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014100012017-07-04 15:43:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № Р-15/ 30.06.20172017-07-04 15:45:07
000012017014100022017-07-04 15:55:35ДРУГООбявление за обществена поръчка Обявление за обществена поръчка 2017-07-04 15:57:28
000012017014100032017-07-05 10:32:29документация за участие в процедуритедокументация2017-07-05 10:32:35
000012017014100042017-07-05 10:32:29документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-07-05 10:32:40
000012017014100052017-07-05 10:32:29документация за участие в процедуритеобразци2017-07-05 10:32:45
000012017014100062017-07-05 10:32:29документация за участие в процедуритеметодика за оценка на офертите2017-07-05 10:32:51
000012017014100082017-07-05 11:31:17документация за участие в процедуритетехническа спецификация 2017-07-05 11:31:23
000012017014100092017-07-11 17:59:04разясненията по документациите за участиеразяснения2017-07-11 17:59:09
000012017014100102017-07-26 12:16:06разясненията по документациите за участиеразяснения по постъпили въпроси2017-07-26 12:16:46
000012017014100112017-08-01 14:34:51разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ2017-08-01 14:35:32
000012017014100122017-10-31 09:39:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2017-10-31 09:40:50
000012017014100132018-04-30 15:01:11ДРУГООтваряне на ценови офертиСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2018-04-30 15:01:17
000012017014100142018-05-29 13:37:36решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение избор изпълнител2018-05-29 13:37:43
000012017014100152018-05-29 13:39:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2, Протокол № 3 и Доклад2018-05-29 13:42:04
000012017014100182018-05-29 13:39:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32018-05-29 13:40:09
000012017014100192018-05-29 13:39:36документ2018-05-29 13:40:15
000012017014100202019-04-05 15:55:35договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор за изпълнение 2019-04-05 15:55:46
000012017014100212019-04-05 16:12:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора 2019-04-05 16:12:21
000012017014100222019-04-05 15:58:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложение към договор2019-04-05 15:58:46
000012017014100232019-04-05 15:58:17допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор за изпълнение2019-04-05 15:58:58
000012017014100242020-07-20 14:54:37допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор № РД11-03-52/29.08.2018 г.2020-07-20 14:55:04
000012017014100252020-07-21 10:22:24ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-07-21 10:22:36
000012017014100262020-07-22 14:32:44ДРУГООбявление за приключил договорОбявление за приключил договор2020-07-22 14:45:04