МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща изпълненито на дейности по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за реализация на проект: „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 67040.81 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014400012017-08-18 09:34:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА2017-08-18 09:49:30
000012017014400022017-08-18 09:35:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА2017-08-18 09:49:31
000012017014400032017-08-18 09:35:46документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА2017-08-18 09:49:31
000012017014400042017-08-18 09:36:30документация за участие в процедуритеТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ2017-08-18 09:49:31
000012017014400052017-08-18 09:37:04документация за участие в процедуритеОБРАЗЦИ2017-08-18 09:49:32
000012017014400062017-08-18 09:37:42документация за участие в процедуритеПРОЕКТ НА ДОГОВОР2017-08-18 09:49:32
000012017014400072017-09-11 17:28:07разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЯ2017-09-11 17:28:31
000012017014400082018-07-03 10:26:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2018-07-03 10:27:50
000012017014400092018-07-03 10:26:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2018-07-03 10:27:54
000012017014400102019-02-13 10:54:57ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-02-13 10:56:41
000012017014400112019-02-28 14:55:19решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 2019-02-28 14:55:25
000012017014400122019-02-28 14:56:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-02-28 14:56:15
000012017014400132019-02-28 14:56:38протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42019-02-28 14:56:43
000012017014400142019-06-18 14:31:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-15/20.05.2019 г. за обществена поръчка, ведно с приложенията към него2019-06-18 14:32:48
000012017014400152019-06-18 14:31:37ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-06-18 14:32:51
000012017014400162020-09-30 11:41:17ДРУГООбявление за приключване на договор № РД11-03-15/20.05.2019 г.Обявление за приключване на договор2020-09-30 11:41:41