МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“
Описание: Упражняване на авторски надзор при извършване на реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел. За извършването на СМР, свързани с Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев", възложителят ще открие „открита“ по вид процедура за избор на изпълнител.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 40000.40 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014500012017-08-22 11:41:21решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ2017-08-22 14:25:32
000012017014500022017-08-22 11:42:03покани до определени лицаПОКАНА ДО АВТОРА2017-08-22 14:25:32
000012017014500032017-08-22 11:42:27документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2017-08-22 14:25:33
000012017014500042017-08-22 11:42:51документация за участие в процедуритеОБРАЗЦИ2017-08-22 14:25:33
000012017014500052017-08-22 11:43:16документация за участие в процедуритеПРОЕКТ НА ДОГОВОР2017-08-22 14:25:34
000012017014500062017-09-21 10:04:52ДРУГО – без документНа 25.09.2017 г. /Понеделник/ от 14:00 часа в сградата на Министерството на културата, гр. София - бул. "Александър Стамболийски" № 17 ще проведе договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“, поради невъзможност на участника да присъства лично или чрез упълномощен представител на предходно определената дата, съгласно изискванията на т. 4 от Покана изх. № 24-00-185/22.08.2017 г. 2017-09-21 10:05:53
000012017014500072017-10-31 12:03:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2017-10-31 12:09:32
000012017014500082017-10-31 12:04:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДОКЛАД НА КОМИСИЯТА2017-10-31 12:09:35
000012017014500092017-10-31 12:08:30решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ2017-10-31 12:09:38
000012017014500162019-05-30 10:38:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РД11-03-14/07.05.2019 г.2019-05-30 10:41:29
000012017014500172019-05-30 10:38:56документ2019-05-30 10:41:26
000012017014500182019-05-30 10:38:56договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях2019-05-30 10:41:23
000012017014500132019-05-30 10:47:11ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-05-30 10:48:02
000012017014500142020-09-30 11:39:30ДРУГООбявление за приключване на договор № РД11-03-14/07.05.2019 г.Обявление за приключване на договор 2020-09-30 11:41:51