МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Дигитализиране на фотограматични плаки за 350 обекта на недвижими култулни ценности
Описание: Дигитализиране на фотограматични плаки за 350 обекта на недвижими култулни ценности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-1.002-0017-C01/18.08.2017 по ОПДУ, 2014-2020 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016700012018-05-30 19:02:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2018-05-31 13:52:41
000012017016700022018-05-30 19:02:53решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за поръчка 2018-05-31 13:52:41
000012017016700042018-05-30 19:02:53документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-05-31 13:52:42
000012017016700052018-05-30 19:07:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПроект на договор 2018-05-31 13:52:42
000012017016700112018-05-31 11:38:07документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2018-05-31 13:52:43
000012017016700072018-05-31 13:49:42документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-05-31 13:52:43
000012017016700082018-05-31 13:49:42документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-05-31 13:52:43
000012017016700092018-05-31 13:49:42документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-05-31 13:52:44
000012017016700102018-05-31 13:49:42документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-05-31 13:52:44
000012017016700112018-05-31 13:49:42документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-05-31 13:52:45
000012017016700122018-05-31 13:49:42документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-05-31 13:52:45
000012017016700132018-05-31 13:49:42документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-05-31 13:52:46
000012017016700132018-06-25 10:31:05ДРУГОРешение за удължаване на срока за подаване на оферти Решение за удължаване на срока за подаване на оферти до 03.07.2018 г. вкл.2018-06-25 10:31:44
000012017016700142018-07-13 16:09:23решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 2018-07-13 16:10:52
000012017016700162018-07-25 13:59:37ДРУГООбявление за прекратена процедура поради липса на офертиОбявление за прекратена процедура поради липса на оферти2018-07-25 14:00:23