МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на културата“
Описание: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на културата, съгл. Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г., обособена позиция № 2.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018700012018-05-03 13:50:45покани до определени лицаПокана изх.№ 22-ОП-9/03.05.2018 г.2018-05-03 13:52:42
000012018018700022018-05-03 13:50:45документация за участие в процедуритедекларация по ЗОП2018-05-03 13:52:43
000012018018700032018-05-03 13:50:45документация за участие в процедуритеобразец № 1 към техническо предложение2018-05-03 13:52:43
000012018018700042018-05-03 13:50:45документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-05-03 13:52:44
000012018018700052018-05-03 13:50:45документация за участие в процедуритепроект на договор 2018-05-03 13:52:44
000012018018700062018-07-10 16:56:17ДРУГОуведомление за отваряне на офертиуведомление за отваряне на оферти2018-07-10 16:56:23
000012018018700072018-07-26 17:28:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение за избор на изпълнител2018-07-26 17:28:48
000012018018700082018-10-15 11:07:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад и протоколи2018-10-15 11:07:32
000012018018700092018-10-19 17:32:04ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление 2018-10-19 17:32:35
000012018018700102018-10-19 17:32:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на пликове и бланки2018-10-19 17:33:02
000012018018700112018-10-19 17:45:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение2018-10-19 17:46:16
000012018018700122020-03-30 15:13:12допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс № РД11-00-185_2019 г.2020-03-30 15:13:28
000012018018700132020-04-02 10:59:10допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № РД11-03-10_09.03.2020 г.2020-04-02 10:59:58
000012018018700142020-04-02 10:59:10ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение2020-04-02 11:00:01
000012018018700162021-06-08 15:51:10ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-06-08 15:54:49
000012018018700172021-06-08 15:54:05ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2021-06-08 15:54:52