МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на хартия за офиса, вкл.безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.“
Описание: Доставка на хартия за офиса, вкл.безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. (съгл. Рамково споразумение № СПОР-6/ 09.03.2018 г., обособена позиция № 3)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018800012018-05-02 13:39:24покани до определени лицаПокана 22-ОП-8/ 02.05.20182018-05-02 14:15:34
000012018018800022018-05-02 13:39:24документация за участие в процедуритеобразец на декларация по ЗОП2018-05-02 14:15:34
000012018018800032018-05-02 13:39:24документация за участие в процедуритеПроект на договор 2018-05-02 14:15:35
000012018018800042018-05-02 13:39:24документация за участие в процедуритетехническа спецификация 2018-05-02 14:15:35
000012018018800052018-05-02 13:39:24документация за участие в процедуритеобразец № 1 към техническо приложение2018-05-02 14:15:36
000012018018800062018-07-26 18:05:19ДРУГОуведомление за отваряне на ценовите офертиуведомление за отваряне на ценовите оферти2018-07-26 18:05:26
000012018018800072018-08-23 17:13:14решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение2018-08-23 17:13:20
000012018018800082018-08-23 17:13:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкадоклад и протоколи от работата на комисията2018-08-23 17:14:00
000012018018800092018-12-10 18:09:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с приложения2018-12-10 18:09:38
000012018018800102018-12-10 18:23:21ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2018-12-10 18:23:34
000012018018800112019-06-06 15:41:46договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяханекс към договор за изпълнение на лот № 32019-06-06 15:43:26
000012018018800122020-03-31 17:04:04ДРУГООбявление за приключил договорОбявление за приключил договор2020-03-31 17:04:44