МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОСТРОВ „СВ.СВ. КИРИК И ЮЛИТА“- ГР.СОЗОПОЛ
Описание: ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОСТРОВ „СВ.СВ. КИРИК И ЮЛИТА“- ГР.СОЗОПОЛ
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020100012018-10-08 12:10:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура Р-39/08.10.20182018-10-08 15:42:59
000012018020100022018-10-08 12:10:56документация за участие в процедуритеДокументация с техническа спецификация2018-10-08 15:43:08
000012018020100032018-10-08 12:10:56покани до определени лицаПокана до Сторм ЕООД2018-10-08 15:43:09
000012018020100042018-10-08 12:10:56покани до определени лицаПокана до АСО- 2000 ООД2018-10-08 15:43:09
000012018020100052018-10-08 12:14:51покани до определени лицаПокана до Магс Секюрити България ЕООД2018-10-08 15:43:10
000012018020100062018-10-08 12:14:51покани до определени лицаПокана до Секюрити Бургас СОТ ООД2018-10-08 15:43:11
000012018020100072018-10-08 12:14:51покани до определени лицаПокана до Миг - Про Секюрити ООД 2018-10-08 15:43:12
000012018020100082018-10-08 12:16:43документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-10-08 15:43:15
000012018020100102018-10-08 12:25:17документEEDOP2018-10-08 15:43:19
000012018020100112018-10-08 12:27:00документация за участие в процедуритеПроект на договор 2018-10-08 15:43:19
000012018020100112018-10-23 17:55:06ДРУГО – без документСЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с различните дати на получаване на поканите за участие в процедурата, водещи до различни дати за подаване на оферти, участниците в процедурата ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведат преговорите, за да се гарантира равнопоставеност. СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с различните дати на получаване на поканите за участие в процедурата, водещи до различни дати за подаване на оферти, участниците в процедурата ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведат преговорите, за да се гарантира равнопоставеност. 2018-10-23 17:55:53
000012018020100122018-11-30 10:01:22решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедура Р-45/29.11.20182018-11-30 10:02:05
000012018020100132018-12-06 13:34:30ДРУГО – без документСъобщение до „МИГ – ПРО СЕКЮРИТИ“ ООД, ГР. БУРГАС – 8000, УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.57, ВХ.6, ЕТ.8, АП.31 на основание чл. 43, ал.4 от ЗОП С Решение № Р-45/ 29.11.2018 г. е прекратена процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на остров „Св.Св. Кирик и Юлита“- гр.Созопол“, открита с Решение № Р-39/ 08.10.2018 г. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение. 2018-12-06 13:39:07
000012018020100142018-12-06 13:36:32ДРУГО – без документСъобщение до „АСО-2000“ ООД, УЛ. „ОДРИН“ № 15, ЕТ.7, СТ.706, ГР.БУРГАС на основание чл. 43, ал.4 от ЗОПС Решение № Р-45/ 29.11.2018 г. е прекратена процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на остров „Св.Св. Кирик и Юлита“- гр.Созопол“, открита с Решение № Р-39/ 08.10.2018 г. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение. 2018-12-06 13:39:13
000012018020100152018-12-06 13:38:02ДРУГО – без документСъобщение до „СТОРМ“ ЕООД, ГР.БУРГАС – 8000, УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.64, ВХ.1, ЕТ.5, АП.12 на основание чл. 43, ал.4 от ЗОП С Решение № Р-45/ 29.11.2018 г. е прекратена процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на остров „Св.Св. Кирик и Юлита“- гр.Созопол“, открита с Решение № Р-39/ 08.10.2018 г. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение. 2018-12-06 13:39:18
000012018020100162019-01-17 11:13:23ДРУГООбявление за прекратена процедура Обявление за прекратена процедура 2019-01-17 11:13:46