МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Надграждане на системата за управление на документооборота (EVENTIS R7) чрез внедряване на модул за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и обмен на електронни документи“
Описание: ,,Надграждане на системата за управление на документооборота (EVENTIS R7) чрез внедряване на модул за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и обмен на електронни документи“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 63600.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018020700012018-10-24 17:19:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение за откриване на процедура2018-10-24 17:27:27
000012018020700022018-10-24 17:20:10покана за участие в процедура по чл. 18, ал.1, т. 3-5 ЗОПпокана2018-10-24 17:27:28
000012018020700032018-10-24 17:21:37документация за участие в процедуритедокументация2018-10-24 17:27:28
000012018020700042018-10-24 17:26:55документация за участие в процедуритезаглавна страница2018-10-24 17:27:29
000012018020700052018-11-07 14:36:54ДРУГО – без документДоговарянето с участника в настоящата обществена поръчка ще се извърши на 07.11.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на културата.
000012018020700062018-11-20 17:20:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12018-11-20 17:20:54
000012018020700082018-11-28 17:04:31ДРУГО – без документС оглед отстранените несъответствия в е-ЕЕДОП по обществена поръчка с предмет: ,,Надграждане на системата за управление на документооборота, чрез внедряване на модул за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и обмен на електронни документи", на 30.11.2018 г., в 11 ч. ще бъдат продължени преговорите с участника относно разглеждане на техническото и ценовото му предложение.съобщение2018-11-28 17:04:48
000012018020700082018-12-12 14:58:53решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение за избор на изпълнител2018-12-12 14:59:14
000012018020700092018-12-12 15:04:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоклад от работата на комисията и протоколите2018-12-12 15:04:20
000012018020700102019-01-23 11:34:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2019-01-23 11:43:27
000012018020700112019-01-23 12:24:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора2019-01-23 12:25:04
000012018020700122019-01-23 12:25:33ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2019-01-23 12:25:41
000012018020700132019-11-07 15:29:10допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № РД11-03-49/07.11.2019 г.2019-11-07 15:31:27