МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Закупуване и доставка на офис техника и оборудване за нуждите на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“
Описание: Закупуване и доставка на офис техника и оборудване за нуждите на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019024400012019-09-16 12:13:43обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 24-09-210/16.09.2019 г.2019-09-16 12:16:14
000012019024400022019-09-16 12:13:43ДРУГОИнформация № 24-09-210/16.09.2019 г. за публикувана в профила на купувача обяваИнформация № 24-09-210/16.09.2019 г. за публикувана в профила на купувача обява2019-09-16 12:16:14
000012019024400032019-09-16 12:13:43ДРУГОДокументация за профилДокументация2019-09-16 12:16:15
000012019024400042019-09-16 12:13:43ДРУГОТехнически спецификацииТехнически спецификации2019-09-16 12:16:15
000012019024400052019-09-16 12:13:43ДРУГООбразци на документи - приложения № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10Образци на документи - приложения № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 102019-09-16 12:16:16
000012019024400062019-09-16 12:13:43ДРУГОПриложение 1 към Техническото предложениеПриложение 1 към Техническото предложение2019-09-16 12:16:16
000012019024400072019-09-16 12:13:43ДРУГОПроект на договорПроект на договор2019-09-16 12:16:17
000012019024400082019-09-16 12:26:24ДРУГО – без документhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092511Линк към Информация АОП № 9092511 за публикувана обява № 24-09-210/16.09.2019 г.2019-09-16 12:26:58
000012019024400092019-09-27 09:11:35ДРУГО – без документhttp://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092870Линк към Информация АОП № 9092870 за удължаване на срок за получаване на оферти по публикувана обява № 24-09-210/16.09.2019 г.2019-09-27 09:14:47
000012019024400102019-09-27 09:14:24ДРУГОИнформация изх. № 24-09-210/27.09.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация изх. № 24-09-210/27.09.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-09-27 09:14:51
000012019024400122019-10-17 09:55:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-10-17 09:56:26
000012019024400122019-10-25 14:35:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 2019-10-25 14:35:26