МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име:
Описание: Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерството на културата , съгл. Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000800012014-11-20 10:17:07ДРУГОПокана по чл. 93б, ал. 3,т.1 от ЗОП за представяне на оферти за избор на изпълнител за доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерството на културата въз основа на Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на пликове и бланки ” /обособена позиция № 2/Покана по чл. 93б, ал. 3,т.1 от ЗОП за представяне на оферти за избор на изпълнител за доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерството на културата въз основа на Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на пликове и бланки ” /обособена позиция № 2/2014-11-20 10:24:48
000012014000800022014-11-20 10:17:07документ2014-11-20 10:24:48
000012014000800032014-11-20 10:17:07документ2014-11-20 10:24:49
000012014000800042014-11-20 10:17:07документ2014-11-20 10:24:49
000012014000800052014-11-20 10:17:07документ2014-11-20 10:24:50
000012014000800062014-11-20 10:17:07документ2014-11-20 10:24:50
000012014000800072014-11-20 10:17:07документ2014-11-20 10:24:50
000012014000800082014-11-28 16:34:08разясненията по документациите за участиеотговор изх.№ 04-06-300/28.11.2014 г. по постъпило запитване вх.№ 04-06-300/27.11.2014г. 2014-11-28 16:34:56
000012014000800092014-12-12 11:09:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1/ 03.12.2014 г. от работата на комисията 2014-12-12 11:10:51
000012014000800102014-12-17 13:37:04ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2014-12-17 13:37:56
000012014000800112015-01-06 16:43:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение № Р-1/ 06.01.2015г. за класиране и избор на изпълнител 2015-01-06 16:45:53
000012014000800122015-01-06 16:44:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22015-01-06 16:46:13
000012014000800142015-01-06 16:44:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32015-01-06 16:46:44
000012014000800142015-01-27 14:44:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-01-27 14:47:41
000012014000800162015-01-27 14:44:56ДРУГОценово предложение ценово предложение 2015-01-27 14:48:18
000012014000800172015-01-27 14:46:22ДРУГОценово предложение пред ЦООП ценово предложение пред ЦООП 2015-01-27 14:48:37
000012014000800172015-01-27 14:49:27ДРУГОтехническо предолжение пред ЦООП техническо предолжение пред ЦООП 2015-01-27 14:49:56
000012014000800182015-01-29 10:21:57ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2015-01-29 10:22:55
000012014000800192015-02-24 14:58:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършено плащане 2015-02-24 14:59:34
000012014000800202015-04-29 09:54:23Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-04-29 09:55:04
000012014000800212015-06-16 12:13:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума 2015-06-16 12:14:42
000012014000800222015-07-30 18:05:19Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за извършено плащане 2015-07-30 18:06:00
000012014000800232015-11-10 09:26:52Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатени суми2015-11-10 09:28:28
000012014000800252016-01-29 11:13:15ДРУГО – без документвъзстановяване на гаранция за изпълнениеВъв връзка с приключване на договора, преведената от изпълнителя по банков път гаранция за изпълнение, е възстановена на 28.01.2016 год. 2016-01-29 11:13:56
000012014000800252016-02-01 10:46:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-02-01 10:47:07