Профил на купувача на община Първомай

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012017005317изпълнение на строеж "Аварийно-възстановителни работи на подпорна стена на ул. 16-та в с. Буково, община ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена190438.0045000000BG4212017-06-13 12:07:562017-06-29 17:00:002017-06-13 12:21:13190438.00
000012017004416Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0064212000BG4212017-04-06 16:25:102017-04-13 17:00:002017-04-06 16:41:5970000.00
0000120170042№ 24-03-15 от 31.03.2017 г.Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2017-03-31 16:09:57 2017-03-31 16:10:02 
000012017004100646-2017-000412„Инженеринг – проектиране, строителство за основно обновяване на материалната база на „ПГСС Васил Левски“, гр. Първомай и осъществяване на авторски надзор“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена965711.6645000000BG4212017-03-09 09:07:242017-04-07 17:00:002017-03-09 11:15:26965711.66
000012017004000646-2017-000311„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на ученическо обзавеждане за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“; Обособена позиция № 2 „Доставка на ученическо оборудване за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“; Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на компютърна и аудио-озвучителна техника за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена27788.0039160000BG4212017-03-02 09:09:042017-03-31 17:00:002017-03-02 13:37:4627788.00
000012017003900646-2017-0002 10„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проект BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена48212.5071520000BG4212017-03-01 09:36:192017-03-30 17:00:002017-03-01 15:03:0548212.50
000012017003800646-2017-0001 9„Изработване на проект за Общ устройствен план на община Първомай, област Пловдив, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимостта (ОС)“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена182884.6271410000BG4212017-02-22 15:13:262017-03-17 17:00:002017-02-22 17:04:51182884.62
000012016003700646-2016-00058„Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Първомай ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена165000.0009100000BG4212016-11-21 14:50:272016-12-13 17:00:002016-11-21 16:37:34165000.00
000012016003624-03-52/28.10.2016г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, открита с Решение № РД-21-6/12.06.2014г. на кмета на община Първомай и обявена в РОП на АОП с № 00646-2014-0004 по Обособена позиция № 2 „Доставка на безоловен бензин А 95 Н” .ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-10-28 17:14:02 2016-10-28 17:14:09 
000012016003524-03-51/28.10.2016г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, открита с Решение № РД-21-6/12.06.2014г. на кмета на община Първомай и обявена в РОП на АОП с № 00646-2014-0004 по Обособена позиция № 1 „Доставка на дизелово гориво”.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-10-28 17:12:25 2016-10-28 17:12:39 
000012016003515„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2016-2017 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена47338.0009110000BG4212016-09-21 17:03:562016-09-28 17:00:002016-09-21 17:29:1147338.00
000012016003214„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2016-2017 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена47338.0009110000BG4212016-09-08 14:01:162016-09-15 17:00:002016-09-08 14:29:1247338.00
000012016002613„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2016-2017 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена45672.0009110000BG4212016-08-18 15:38:292016-08-25 17:00:002016-08-18 15:45:2145672.00
000012016003512Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по три обособени позиции, свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проекти, както следва: 1. „Рехабилитация и реконструкция на ул. Братя Миладинови-Север“; 2. „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /І-8,Поповица-Бяла река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра-/PDV3219/ , в участъка от път Републикански път І-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“; 3. „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в част от населените места на община Първомай“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69000.0079400000BG4212016-07-26 14:42:262016-08-02 17:00:002016-07-26 14:55:3469000.00
000012016003511Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Първомай за финансиране по ПРСР 2014-2020 по две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. Братя Миладинови-Север“ Обособена позиция 2: Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /І-8,Поповица-Бяла река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра-/PDV3219/ , в участъка от път Републикански път І-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена49000.0071240000BG4212016-07-25 16:17:112016-08-01 17:00:002016-07-25 16:29:4449000.00
000012016003510„Доставка чрез покупка на нова и употребявана специализирана техника за нуждите на Община Първомай“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на употребявани двубандажен (тандемен) валяк и товарен автомобил – самосвал“ Обособена позиция №2: „Доставка на нови фугорез и виброплоча“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена58000.0034000000, 34134200, 43312400BG4212016-07-11 11:02:582016-07-18 17:00:002016-07-11 11:44:1758000.00
00001201700539избор на изпълнител за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на общински път с габарит 9 м, вт.ч. пътно платно с две ленти за движение по 3,25 м и банкети по 1,25 м, съгласно инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена175000.0045000000BG4212016-07-04 12:12:162016-07-19 17:00:002016-07-04 13:21:00175000.00
00001201700538„ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /УЧИЛИЩЕ/ ЗА ФУНКЦИЯТА НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ПЪРВОМАЙ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ-I-училище, КВ 112 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЪРВОМАЙ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –ОУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ С. БЯЛА РЕКА С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ- I I I-училище, КВ 10 ПО ПЛАНА НА С. БЯЛА РЕКА, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –ОУ“св.св. Кирил и Методий“ С. ДЪЛБОК ИЗВОР С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ- I I-училище, КВ 40 ПО ПЛАНА НА С. ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена188256.0045000000BG4212016-06-20 13:57:592016-07-05 17:00:002016-06-20 15:18:47188256.00
000012016001900646-2016-00047Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Първомай“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Масла и мазнини; Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни;Обособена позиция №5: Яйца; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с уврежданияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 15100000BG4212016-04-14 11:28:262016-05-26 17:00:002016-04-14 11:53:201293527.58
000012016001700646-2016-00036„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай”. Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Първомай, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Места за доставка на електрическа енергия са обектите на възложителя – административни сгради, учебни заведения, детски заведения и глобални библиотеки на територията на община Първомай.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 09310000BG4212016-04-13 16:35:552016-05-11 17:00:002016-04-13 16:51:58147656.65
000012016002090522287„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Първомай”. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да извършва непрекъсната обществена мобилна телефонна услуга чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия. Осъществяването на предоставената далекосъобщителна услуга следва да бъде извършвана в съответствие с нормативната уредба и установените технически норми и стандарти, съответстващи на естеството на доставяната мобилна услуга.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 64212000BG4212016-04-07 15:46:132016-04-19 17:00:002016-04-07 15:55:2066000.00
0000120160015 00646-2016-00025„Доставка чрез закупуване на два броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване (втора употреба)”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 34144000; 34144511BG4212016-03-15 16:29:032016-04-12 17:00:002016-03-15 16:49:37266666.00
000012016001400646-2016-00014Закупуване на два броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване (втора употреба)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 34144511, 34144000BG4212016-01-26 14:46:452016-02-24 16:30:002016-01-26 15:42:18266666.00
000012015001490458376„Невъоръжена охрана на общинските обекти, разположени на територията на община Първомай и осъществяване на контрол по спазване на общинските наредби”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79713000 2015-09-10 16:43:172015-09-23 16:30:002015-09-10 16:49:3165900.00
000012015001490449595„Доставка на въглища “Брикети“, въглища “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2015-2016 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция 1 “Доставка на въглища “Брикети” и въглища “Донбас”; Позиция 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция 3 “Доставка на дървесни пелети”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09110000 2015-08-18 11:19:262015-08-28 16:30:002015-08-18 11:23:3356880.00