ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120190094908816403-2019„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100BG3332019-05-09 14:43:252019-05-23 16:30:002019-05-09 15:12:0850000.00
0000120200115908777302-2019„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Знаме на мира”, с. Борци.““ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена125300.5145214100BG3332019-04-23 14:41:332019-05-08 16:30:002019-04-23 15:32:55125300.51
000012020011700182-2019-000400182-2019-0004„Текущ ремонт на улици в населени места на територията на община Венец” с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на улици в с. Венец и с. Осеновец, община Венец”; Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици в с. Изгрев и с. Ясенково, община Венец”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена458333.2445233252BG3332019-02-27 15:20:552019-03-29 16:30:002019-02-27 16:41:17458333.24
0000120200115908579801-2019„Доставка и полагане на акрилна настилка на открити спортни площадки в с. Венец и с. Ясенково”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0045400000BG3332019-02-19 13:28:092019-03-06 16:30:002019-02-19 13:52:5450000.00
000012020011700182-2019-000300182-2019-0003“Специализиран превоз на служители на община Венец през 2019 г. с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена25000.0060130000BG3332019-02-18 08:43:012019-03-11 16:30:002019-02-18 11:03:2125000.00
000012020011700182-2019-000200182-2019-0002„Рехабилитация и ремонт на част от уличната мрежа на територията на община Венец по обособени позиции“ Обособена позиция №1: Подобект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. Дренци, община Венец, област Шумен“ – ул. „Камчия“, участък: от км 0+000 до км 0+340, етап I– пътна настилка; Подобект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. Деница, община Венец, област Шумен“ – ул. „Дружба“, участък: от км 0+000 до км 0+459, етап I – пътна настилка; Обособена позиция №2: Подобект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. Буйновица, община Венец, област Шумен“ – IV етап - ул. „Бели лом“, участък: от км 0+000 до км 0+261, етап IV.1 – пътна настилка; Подобект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. Изгрев, община Венец, област Шумен“ - VI етап – ул. „Иван Вазов“, участък: от км 0+000 до км 0+322, етап VI.1 – пътна настилка;Подобект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. Изгрев, община Венец, област Шумен“ – VII етап - ул. „Пролет“, участък - 1: от км 0+000 до км 0+093.41 и участък - 2: от км 0+000 до км 0+136.97, етап VII.1 – пътна настилка; Подобект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. Осеновец, община Венец, област Шумен“ – VIII етап – ул. „Александър Стамболийски“, участък: участък - 1 от км 0+000 до км 0+184 и участък - 2 от км 0+000 до км 0+084, етап VIII.1 – пътна настилка; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеприключена545299.8845233252BG3332019-01-21 14:53:302019-02-19 16:30:002019-01-21 16:44:43545299.88
000012020011700182-2019-000100182-2019-0001„Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на Община Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеприключена158333.3334144511BG3332019-01-10 15:26:052019-02-01 16:30:002019-01-10 15:56:49158333.33
000012020011700182-2018-001000182-2018-0010„Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група на община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниевъзложена105000.0009310000BG3332018-12-27 14:11:112019-01-18 16:30:002018-12-27 17:01:28105000.00
0000120200117908415414-2018“Доставка на строителни, бояджийски, Ви К и ел. материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена40000.0044110000BG3332018-12-11 14:18:202018-12-27 16:30:002018-12-11 15:18:0540000.00
000012020011700182-2018-000900182-2018-0009„Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Капитан Петко, община Венец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Боян, община Венец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Ясенково, община Венец“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена3734322.4245232150, 45233252BG3332018-11-16 13:45:122018-12-17 16:30:002018-11-16 16:55:253734322.42
0000120200117908310113-2018„Обособяване на лекарски кабинети в кметство в с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена51781.3545454000BG3332018-11-14 14:27:542018-11-29 16:30:002018-11-14 14:51:3451781.35
000012020011700182-2018-000800182-2018-0008“Специализиран превоз на учители през 2019 г. с 4 позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев и обратно; IV. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена166289.0060130000BG3332018-11-01 15:04:492018-11-23 16:30:002018-11-01 16:33:52166289.00
000012020011700182-2018-000700182-2018-0007„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2019 година“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена90083.3390620000, 90630000BG3332018-11-01 12:57:142018-11-23 16:30:002018-11-01 16:33:3490083.33
0000120200117908180712-2018„Изработка, доставка и монтаж на преместваема модулна конструкция от контейнери /съблекалня и гостна/ за спортен терен – футболно игрище в с. Осеновец, община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена51666.6644211000BG3332018-10-11 16:35:302018-10-19 16:30:002018-10-11 16:46:5351666.66
000012018008300182-2018-000600182-2018-0006„Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниепрекратена3734322.4245232150, 45233252BG3332018-09-28 16:01:582018-10-29 16:30:002018-09-28 17:09:443734322.42
000012020011700182-2018-000500182-2018-0005„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена74686.4471521000BG3332018-09-28 15:22:582018-10-22 16:30:002018-09-28 16:39:3774686.44
000012020011700182-2018-000400182-2018-0004„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договаряневъзложена37343.0071000000BG3332018-09-28 15:03:32 2018-09-28 16:10:1437343.00
0000120200117908120711-2018„Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект:„Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена33000.0079400000BG3332018-09-26 16:21:222018-10-09 16:30:002018-09-26 16:44:2733000.00
0000120200117908058310-2018„Ремонт на съществуваща масивна сграда – кметство в УПИ I, кв. 27, с. Буйновица, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена80833.3345400000BG3332018-09-10 15:51:412018-09-28 16:30:002018-09-10 16:23:2380833.33
0000120180078907970009-2018„Обособяване на лекарски кабинети в кметство с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена51781.3545454000BG3332018-08-15 15:45:162018-08-30 16:30:002018-08-15 15:57:1651781.35
0000120200117907914008-2018„Ремонт на съществуващ спортен терен – футболно игрище в с. Осеновец, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена143064.6045236100, 45236119BG3332018-08-01 13:49:132018-08-16 16:30:002018-08-01 14:13:26143064.60
000012020011700182-2018-000300182-2018-0003“Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. в общ. Венец” с 4 позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеприключена62060.6360130000BG3332018-07-26 14:49:482018-08-16 16:30:002018-07-26 16:10:1762060.63
0000120200117907636007-2018„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100BG3332018-05-22 13:53:302018-05-29 16:30:002018-05-22 14:11:5750000.00
0000120180067907608506-2018„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100BG3332018-05-15 15:41:252018-05-22 16:30:002018-05-15 16:20:3650000.00
0000120200117907593705-2018„Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Венец и упражняване на авторски надзор по време на строителството” по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството” Обособена позиция № 2: „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец и упражняване на авторски надзор по време на строителството” Обособена позиция № 3: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена60130.0071320000, 71500000BG3332018-05-11 13:56:592018-05-22 16:30:002018-05-11 14:30:5960130.00