ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020010600182-2020-000100182-2020-0001„Специализиран превоз на служители на община Венец за период от две години с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно с 2 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена позиция №2: Ясенково-Борци-Венец-Ясенково. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена49896.0060130000BG3332020-01-23 13:09:542020-02-24 16:30:002020-01-27 14:45:4249896.00
000012020011700182-2020-000200182-2020-0002„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Венец” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипряко договаряневъзложена121034.24 BG3332020-02-26 11:54:59 2020-02-26 14:15:00121034.24
000012020011000182-2020-000300182-2020-0003„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улици в населените места на Община Венец““ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена208350.0045233252BG3332020-03-06 12:59:372020-03-27 16:30:002020-03-06 15:54:25208350.00
000012020011000182-2020-000400182-2020-0004„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на улици в населени места с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с. Изгрев и с. Капитан Петко на територията на Община Венец””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена541625.0045233252BG3332020-03-09 13:45:402020-03-30 16:30:002020-03-09 15:49:12541625.00
000012020011500182-2020-000500182-2020-0005„Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена125000.0043300000BG3332020-03-20 14:20:192020-05-07 16:30:002020-03-20 16:15:32125000.00
000012020011400182-2020-000600182-2020-0006„Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2020/2021 г. в община Венец с 4 позиции“: Обособена позиция №1: Венец-Габрица-Венец; Обособена позиция №2: Венец-Черноглавци-Венец; Обособена позиция №3: Венец-Ясенково-Борци-Венец; Обособена позиция №4: Венец-Буйновица-Изгрев-Венец. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена73672.5060130000BG3332020-03-20 19:05:312020-06-08 16:30:002020-03-23 15:49:1073672.50
0000120160041905546101-2016“Доставка на строителни материали – варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък, за нуждите на Община Венец, кметствата и детски градини, по населени места” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена30000.0044100000BG3332016-08-17 15:16:322016-08-24 16:30:002016-08-17 16:01:4730000.00
0000120180060907223301-2018„Текущ ремонт на покрива на ОУ ”Христо Смирненски” с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50000.0045261910BG3332018-01-16 11:18:322018-01-31 16:30:002018-01-16 13:08:3950000.00
0000120200115908579801-2019„Доставка и полагане на акрилна настилка на открити спортни площадки в с. Венец и с. Ясенково”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0045400000BG3332019-02-19 13:28:092019-03-06 16:30:002019-02-19 13:52:5450000.00
0000120200117909585101-2020„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на строителни, бояджийски, ВиК и ел. материали.“ и Обособена позиция №2: „Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена69482.9244000000BG3332020-01-15 12:42:422020-01-30 16:30:002020-01-15 14:53:4269482.92
0000120160042905657202-2016“Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства на Младежки дом, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена62232.4245212300BG3332016-09-15 15:32:362016-10-03 16:30:002016-09-15 16:06:3662232.42
0000120180066907324502-2018„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски, ВиК и ел. материали Позиция №2: Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена65000.0044110000, 44114000, 44921200, 44921100, 44114100, 31680000BG3332018-02-23 09:50:472018-03-08 16:30:002018-02-23 10:25:2665000.00
0000120200115908777302-2019„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Знаме на мира”, с. Борци.““ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена125300.5145214100BG3332019-04-23 14:41:332019-05-08 16:30:002019-04-23 15:32:55125300.51
0000120200111909677502-2020„Доставка на хранителни продукти за ДГ в Община Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена58633.7315000000,15100000,15200000,15300000,15500000,15400000,15810000 BG3332020-03-02 15:11:382020-03-20 16:30:002020-03-02 16:20:3558633.73
00001201600469058990 03-2016„Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена66577.1745212100BG3332016-11-23 16:11:152016-12-08 16:30:002016-11-23 16:43:0066577.17
0000120200117907519003-2018„Ремонт на сграда на ДГ „Снежанка” – с. Изгрев, ул. „Лудогорие” №57, УПИ II, кв. 29”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена79433.7545261910, 45214100BG3332018-04-23 10:19:162018-05-14 16:30:002018-04-23 11:04:1779433.75
0000120190094908816403-2019„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100BG3332019-05-09 14:43:252019-05-23 16:30:002019-05-09 15:12:0850000.00
0000120200115909726003-2020„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец и рехабилитация на площадното пространство пред читалището“ с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на площадното пространство пред Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена212348.5645000000BG3332020-03-17 10:24:532020-04-03 16:30:002020-03-17 12:43:58212348.56
0000120160046905928704-2016„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Венец през 2017 година“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена67500.0090620000, 90630000BG3332016-11-30 15:51:322016-12-07 16:30:002016-11-30 16:05:4067500.00
0000120200117907591604-2018„Частичен ремонт на огради на училище и детска градина в общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена50307.4545000000BG3332018-05-11 09:28:052018-05-28 16:30:002018-05-11 09:56:5650307.45
0000120200115908862104-2019„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100 2019-05-28 15:28:062019-06-07 16:30:002019-05-28 15:44:2850000.00
0000120200114909743404-2020„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец - I етап: Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена202200.7045000000BG3332020-03-20 10:49:592020-04-03 16:30:002020-03-20 11:19:13202200.70
0000120170048906114705-2017“Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали и Позиция №2: Доставка на ВиК материали” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена51000.0044110000BG3332017-02-03 15:34:022017-02-10 16:30:002017-02-03 15:48:2251000.00
0000120200117907593705-2018„Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Венец и упражняване на авторски надзор по време на строителството” по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството” Обособена позиция № 2: „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец и упражняване на авторски надзор по време на строителството” Обособена позиция № 3: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена60130.0071320000, 71500000BG3332018-05-11 13:56:592018-05-22 16:30:002018-05-11 14:30:5960130.00
0000120190100909019805-2019„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена84422.5245236110BG3332019-07-11 16:33:262019-07-26 16:30:002019-07-11 16:51:4984422.52