ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120200117909883706-2020„Доставка на твърди горива за нуждите на Община Венец” по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев“ ; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища“ ; Обособена позиция №3: „Доставка на дървесни пелети“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена40707.5403413000, 09111100, 09111400BG3332020-05-19 10:57:042020-06-05 16:30:002020-05-19 11:58:1740707.54
0000120200116909824605-2020„Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Венец“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Венец“; Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена63178.3950100000BG3332020-04-23 11:20:162020-05-12 16:30:002020-04-23 12:09:2163178.39
000012020011400182-2020-000600182-2020-0006„Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2020/2021 г. в община Венец с 4 позиции“: Обособена позиция №1: Венец-Габрица-Венец; Обособена позиция №2: Венец-Черноглавци-Венец; Обособена позиция №3: Венец-Ясенково-Борци-Венец; Обособена позиция №4: Венец-Буйновица-Изгрев-Венец. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена73672.5060130000BG3332020-03-20 19:05:312020-06-08 16:30:002020-03-23 15:49:1073672.50
000012020011500182-2020-000500182-2020-0005„Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена125000.0043300000BG3332020-03-20 14:20:192020-05-07 16:30:002020-03-20 16:15:32125000.00
0000120200114909743404-2020„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец - I етап: Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена202200.7045000000BG3332020-03-20 10:49:592020-04-03 16:30:002020-03-20 11:19:13202200.70
0000120200115909726003-2020„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец и рехабилитация на площадното пространство пред читалището“ с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на площадното пространство пред Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена212348.5645000000BG3332020-03-17 10:24:532020-04-03 16:30:002020-03-17 12:43:58212348.56
000012020011000182-2020-000400182-2020-0004„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на улици в населени места с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с. Изгрев и с. Капитан Петко на територията на Община Венец””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена541625.0045233252BG3332020-03-09 13:45:402020-03-30 16:30:002020-03-09 15:49:12541625.00
000012020011000182-2020-000300182-2020-0003„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улици в населените места на Община Венец““ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена208350.0045233252BG3332020-03-06 12:59:372020-03-27 16:30:002020-03-06 15:54:25208350.00
0000120200111909677502-2020„Доставка на хранителни продукти за ДГ в Община Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена58633.7315000000,15100000,15200000,15300000,15500000,15400000,15810000 BG3332020-03-02 15:11:382020-03-20 16:30:002020-03-02 16:20:3558633.73
000012020011700182-2020-000200182-2020-0002„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Венец” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипряко договаряневъзложена121034.24 BG3332020-02-26 11:54:59 2020-02-26 14:15:00121034.24
000012020010600182-2020-000100182-2020-0001„Специализиран превоз на служители на община Венец за период от две години с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно с 2 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена позиция №2: Ясенково-Борци-Венец-Ясенково. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена49896.0060130000BG3332020-01-23 13:09:542020-02-24 16:30:002020-01-27 14:45:4249896.00
0000120200117909585101-2020„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на строителни, бояджийски, ВиК и ел. материали.“ и Обособена позиция №2: „Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена69482.9244000000BG3332020-01-15 12:42:422020-01-30 16:30:002020-01-15 14:53:4269482.92
000012020011500182-2019-001100182-2019-0011„Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2021 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипряко договаряневъзложена163291.00 BG3332019-12-09 10:27:59 2019-12-09 11:40:34163291.00
0000120200115909497109-2019„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена84422.5245236110BG3332019-12-02 14:55:252019-12-20 16:30:002019-12-02 15:33:2684422.52
000012020011500182-2019-001000182-2019-0010„Специализиран превоз на учители през 2020 г. с 4 позиции“ Обособена позиция №1: Шумен-Венец-Шумен; Обособена позиция №2: Шумен-Борци-Ясенково-Шумен; Обособена позиция №3: Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев-Шумен; Обособена позиция №4: Шумен-Габрица-Черноглавци-Шумен.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена190444.0060130000BG3332019-11-12 13:50:412019-12-02 16:30:002019-11-12 16:32:16190444.00
000012020011500182-2019-000900182-2019-0009„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2020 година“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена105250.0090600000, 90620000, 90630000BG3332019-11-06 14:34:022019-11-26 16:30:002019-11-06 16:44:18105250.00
0000120200115909221308-2019„Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена844.2279400000BG3332019-09-05 10:44:412019-09-24 16:30:002019-09-05 14:15:00844.22
0000120200115909218107-2019„Предоставяне на консултантски услуги свързани с организацията, управлението и отчитането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена10376.0079400000BG3332019-09-04 14:41:302019-09-20 16:30:002019-09-04 14:56:4710376.00
000012019010406-2019Покана за предоставяне на оферта в обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез Покана до определени лица, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПпрекратена84422.52 BG3332019-08-30 15:28:072019-09-09 16:30:002019-08-30 16:17:3184422.52
000012020011500182-2019-000800182-2019-0008“Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. в общ. Венец” с 4 позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниевъзложена61943.7560130000BG3332019-08-06 15:54:302019-08-26 16:30:002019-08-06 17:01:4561943.75
000012020011500182-2019-000700182-2019-0007„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец” - за обекти: ул. „Дъбрава“ в с. Борци, ул. „Хан Крум“ в с. Изгрев и ул. „Стара планина“ в с. Венец”, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договаряневъзложена2456.00 BG3332019-07-25 13:59:31 2019-07-25 16:06:572456.00
0000120190100909019805-2019„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена84422.5245236110BG3332019-07-11 16:33:262019-07-26 16:30:002019-07-11 16:51:4984422.52
000012020011500182-2019-000600182-2019-0006„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 4 (четири) обособени позиции“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена1089559.8345233252BG3332019-07-04 14:55:512019-07-26 16:30:002019-07-04 17:58:251089559.83
0000120200115908862104-2019„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100 2019-05-28 15:28:062019-06-07 16:30:002019-05-28 15:44:2850000.00
000012020011500182-2019-000500182-2019-0005„Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци, с. Габрица и с. Борци, община Венец” с две обособени позиции: Обособена позиция №1„Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци” и Обособена позиция №2„Текущ ремонт на улици в с. Габрица и с. Борци” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниевъзложена352374.6145233252BG3332019-05-20 08:28:352019-06-10 16:30:002019-05-20 10:42:44352374.61