ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Венец през 2015 година“ с две обособени позиции:
Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Венец през 2015 година“ с две обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 - Зимно снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Венец за 2015 година 2. Обособена позиция 2 - Почистване на уличните платна от сняг в населените места на община Венец през 2015 година
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 53250.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000600012014-12-08 15:51:39ДРУГОПублична поканаПублична покана2014-12-08 15:52:43
000012014000600032014-12-08 15:51:39документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2014-12-08 15:52:44
000012014000600032014-12-22 16:31:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2014-12-22 16:32:12
000012014000600042015-01-06 17:13:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор - Обособена позиция №12015-01-06 17:15:12
000012014000600052015-01-06 17:14:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор - Обособена позиция №22015-01-06 17:15:15
000012015001000062015-03-10 15:51:08ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 1Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 12015-03-10 15:51:45
000012015001000072015-04-09 11:49:47ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 1Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 12015-05-26 12:13:54
000012015001000082016-01-28 18:11:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП - приключване на договор по ОП 12016-01-28 18:11:52
000012015001000092016-01-28 18:12:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП - приключване на договор по ОП 22016-01-28 18:12:54